☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 05.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

UCHWAŁA NR XIV/ 207/2020

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 30 czerwca 2020 roku

 

w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie oświaty

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 8 Ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz § 17 ust. 1 Statutu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki uchwalonego Uchwałą Nr XLIX/544/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 16 października 2018r w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r. poz.10961 oraz poz. 11350), Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.  Przyjmuje się stanowisko w sprawie oświaty stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej Nowy Dwór Mazowiecki do przekazania niniejszego stanowiska:

1) Prezesowi Rady Ministrów;

2) Marszałkowi Sejmu RP;

3) Marszałkowi Senatu RP;

4) posłom i senatorom z województwa mazowieckiego;

5) Ministrowi Edukacji Narodowej;

6) samorządom gminnym z terenu województwa mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisialski

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XIV/207/2020 Rady Miejskiej  w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2020r.

Stanowisko Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

w sprawie oświaty

 

        Samorząd Gminy Nowy Dwór Mazowiecki konsekwentnie kładąc nacisk na jakość nauczania i wprowadzanie nowoczesnych, adekwatnych do wyzwań rozwojowych rozwiązań edukacyjnych, wyposaża szkoły  w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Niestety skala podwyżek dla nauczycieli w ciągu ostatnich dwóch lat oraz system osiągania średnich wynagrodzeń, bez zapewnienia wystarczających środków na ten cel, prowadzi do załamania finansów gminnych, a kierowane środki na oświatę spoza subwencji oświatowej przeznaczane są nie na rozwój bazy oświatowej, lecz na płace dla nauczycieli. System subwencjonowania na jednego ucznia spowodował, że przeznaczone przez samorząd dotacje dla szkół przekraczają nasze możliwości. Realizacja zadań oświatowych między innymi subwencjonowanych i własnych tj. szkoły, przedszkola, dowożenie, utrzymanie bazy oświatowej następuje kosztem zaspokajania pozostałych potrzeb wspólnoty samorządowej. Koszty prowadzenia każdej klasy są stałe bez względu na jej liczebność. Brakującą kwotę musi pokrywać Gmina ze środków poza subwencją oświatową. W 2019 roku Miasto Nowy Dwór Mazowiecki musiało dołożyć 53,96% budżetu. To jest niebagatelna kwota 30 153 742 zł, którą można by przeznaczyć na zaspokojenie potrzeb mieszkańców i remontów szkół i przedszkoli. Obciążenia związane z zadaniami oświatowymi w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki są ogromne. Łączenie klas i ograniczanie wydatków pozapłacowych to działania dające efekty na krótki czas. Sytuacja w obszarze finansowania oświaty staje się z roku na rok coraz trudniejsza. Ze względu na realizację na podstawie podpisanych umów dużych inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych, dla których Gmina musi zapewnić wkład własny, dalsze dofinansowanie nieoszacowanych zadań ze środków własnych poza subwencją oświatową staje się niemożliwe. Samorząd musi bowiem zadbać o zrównoważony i wszechstronny rozwój Gminy i nie może sobie pozwolić na realizację jedynie zadań oświatowych. Nałożone przez Rząd ograniczenia co do możliwości zadłużania się na wydatki bieżące, potęgują i tak trudną sytuację Gminy.

        Wobec powyższego oczekujemy:

1) zwiększenia subwencji oświatowej z uwzględnieniem realizacji zadań,  w szczególności przyjęcie przez Rząd obowiązku finansowania wynagrodzeń i innych świadczeń finansowych dla nauczycieli;

2) objęcie subwencją oświatową edukacji przedszkolnej;

3) zakwalifikowania urlopu dla poratowania zdrowia jako niezdolności   do pracy i opłacanie go ze środków budżetu państwa (ZUS) –byłaby  to realizacja Konstytucyjnej zasady równości wszystkich obywateli.

Wnioskujemy zatem o uporządkowanie finansowania zadań oświatowych, gdyż pozostawienie kwestii finansowania oświaty   w obecnym kształcie grozi już w najbliższym czasie zapaścią finansów gminnych.

Ciągłe dofinansowywanie bieżących zadań z zakresu oświaty ogranicza możliwości inwestycyjne oraz powoduje obniżenie jakości realizacji pozostałych zadań. Niedoszacowanie wysokości subwencji oświatowej oraz pogłębiający się niż demograficzny powodują nawarstwianie się problemów finansowych samorządów.

W związku z powyższym apelujemy o odpowiednie traktowanie przekazywanych przez przedstawicieli samorządów lokalnych opinii  o zagrożeniu realizacji zadań publicznych.

 

 

UZASADNIENIE

 

do Uchwały Nr XIV/207/2020 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie oświaty

 

Uznając za priorytetową rolę oświaty i edukacji w przygotowanie młodego pokolenia do życia we współczesnym świecie konieczna jest potrzeba efektywniejszego gospodarowania środkami z budżetu państwa na realizację przez gminy zadań oświatowych.

Podjęte ostatnio przez Rząd działania zmierzające do ograniczenia deficytu finansów publicznych zmusiły samorządy do podjęcia działań zmierzających do zapewnienia wystarczających środków na realizację przez gminy zadań publicznych, a w szczególności zadań oświatowych. Przyjęcie przez Radę Miejską w Nowym Dworze Mazowieckim stanowiska w sprawie oświaty w celu efektywnej realizacji zadań oświatowych, to przyłączenie się do głosu przedstawicieli organów prowadzących placówki oświatowe w województwie mazowieckim podnoszących problem niedoszacowania kosztów realizacji zadań  z zakresu oświaty i nawarstwiających się w związku z tym problemów zarządzania oświatą. Brak zapewnienia wystarczających środków  na zadania subwencjonowane, w tym wynagrodzenia, będzie skutkowało pogorszeniem warunków edukacji i wpłynie niekorzystnie   na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci. Stanowisko Rady Miejskiej   w Nowym Dworze Mazowieckim w tej sprawie jest wezwaniem do podjęcia działań zapobiegających pogłębianiu się deficytu  w samorządach i prowadzących do efektywnego zarządzania funduszami na realizację zadań oświatowych.

 

 

Wytworzył:
Marta Więch
(2020-06-30)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-07-07 14:26:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-07-07 14:49:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25890156