☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 05.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

Uchwała Nr XIV/ 212 /2020

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 30 czerwca 2020r.

 

w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie

 

 Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z 08 marca 1990 r.   o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020 poz. 713) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U z 2018 poz.870), uchwala się, co następuje:

§1. Uznaje się, że wniesiona w dniu 23 marca 2020  petycja dotycząca:

  1. przyjęcia przez Radę Miejską  uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem zgodnie  z żądaniem określonym  w petycji;
  2. zobowiązanie Burmistrza do wykonania Uchwały; 
  3. opublikowania jej na stałe na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na profilu Facebooka Burmistrza;
  4. przekazania Uchwały dyrektorom wszystkich szkół i przedszkoli na terenie gminy; 
  5. przekazania Uchwały władzom powiatowym, wojewódzkim i krajowym; 
  6. przeprowadzenia kampanii informacyjnych dla mieszkańców na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z PEM (telefon komórkowy, wifi i inne urządzenia bezprzewodowe)

- nie zasługuje na uwzględnienie.

§2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.

§3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady Miejskiej zawiadomi wnoszącego.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisialski

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej

z dnia 30 czerwca 2020r.

 

W dniu 27.03.2020  za pośrednictwem poczty elektronicznej  wpłynęła petycja dotycząca przyjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne (dalej: PEM) o coraz szerszym zakresie częstotliwości. Zgodnie z żądaniem wnoszącego  podjęta uchwała miała wyrażać swoje negatywne stanowisko wobec:

a) wielokrotnego zwiększenia od 1.1.2020 r. dopuszczalnego poziomu ekspozycji mieszkańców na pole elektromagnetyczne z zakresu mikrofalowego;

b). wprowadzania standardu 5G bez wcześniejszego zbadania wpływu tej technologii na zdrowie mieszkańców i działanie implantów oraz bez wdrożenia właściwego systemu monitoringu natężenia PEM w środowisku;

oraz  zalecała, by:

a) zdemontowano istniejące sieci Wi-Fi w szkołach tam, gdzie one istnieją, i wykonano nowe instalacje sieci komputerowych w oparciu wyłącznie o połączenia kablowe iternetowe bądź światłowodowe.

b). nakazano przełączanie na lekcjach telefonów komórkowych w tryb samolotowy oraz zakazano ich używania na przerwach poza celami związanymi z informowaniem rodziców lub w celach alarmowych.

 

Ponadto wnoszący petycję chciał, żeby Rada Miejska zobowiązała się do przeprowadzenia kampanii informacyjnych dla mieszkańców nt. zagrożeń zdrowotnych związanych z PEM (telefon komórkowy, wifi i inne urządzenia bezprzewodowe)

Nie ma podstaw do kwestionowania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2019 r. poz.2448). 

          Jednocześnie Rada Miejska  wskazuje, że zgodnie z obowiązującym polskim prawem i unormowaniami Unii Europejskiej wszystkie urządzenia techniczne dopuszczone do stosowania i eksploatacji muszą posiadać potwierdzenie spełnienia wymogów technicznych poprzez posiadanie certyfikatów i świadectw dopuszczenia.

           W związku z powyższym petycja nie zasługuje na uwzględnienie. 

 

Wytworzył:
Sebastian Bańbura
(2020-06-30)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-07-07 15:35:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-07-07 15:55:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25890156