Zarządzenie nr 71/2020 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 7 kwietnia 2020 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 71/2020

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 7 kwietnia 2020 r.

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej

 

         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu pracy komisji przetargowej ustalonego Zarządzeniem Nr 2/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej zarządzam, co następuje.

 

   § 1. Powołuję komisję przetargową do przygotowania, a następnie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego – osiedle Centrum, w składzie:

  1. Hanna Owocka                  - przewodniczący
  2. Anna Sobczyńska              - sekretarz
  3. Marzena Kłosiewicz            - członek komisji (zastępca przewodniczącego)
  4. Andrzej Zieliński               - członek komisji (zastępca sekretarza)

   § 2. 1. Komisja przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.

2. Komisja przetargowa zakończy pracę w przypadkach określonych w § 11 ust. 1 Regulaminu pracy komisji przetargowej.

 

   § 3. Zgodnie z § 10 Regulaminu pracy komisji przetargowej, zobowiązuje się komisję przetargową do zachowania poufnego charakteru informacji uzyskanych w związku z przygotowaniem lub prowadzeniem postępowania w zgodzie ze szczegółowymi zasadami ochrony informacji niejawnych wynikającymi z właściwych przepisów prawa.

 

   § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z-up Burmistrza

Janusz Mikuszewski

Z-ca Burmistrza

 

Wytworzył:
Anna Sobczyńska
(2020-04-07)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-07-09 14:00:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-07-09 14:07:16)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki