☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 08.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o II sprzedaży dwóch samochodów służbowych stanowiących mienie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z siedzibą przy ul. Zakroczymskiej 30.

Nowy Dwór Maz.11.08.2020r.

 

Ogłoszenie o II sprzedaży dwóch samochodów służbowych stanowiących mienie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z siedzibą przy ul. Zakroczymskiej 30.

 

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ) i jest prowadzone na podstawie niniejszego ogłoszenia oraz przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1145)z póź zm.

Opis przedmiotu sprzedaży: Samochód używany przez Straż Miejską

1/

 Rodzaj pojazdu:  Samochód osobowy

Marka pojazdu : VOLKSWAGEN

 Model Pojazdu:  Caddy Diesel MR 05 E4 2.3 t.

Wersja:  TDI Mixt

Rok produkcji:   2007

Przebieg:  421711 km.

Pojemność silnika:1896 ccm /77kW(105 KM)

Liczba miejsc: 5 osobowe

Rodzaj Nadwozia: Kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

 Rodzaj paliwa: olej napędowy

 Nr VIN:  W V 2ZZZ2KZ8X030970

 Nr rej. pojazdu:   WND 40 ST

Stan techniczny : sprawny technicznie

 Posiada ważny przegląd techniczny do 30.09.2020 roku.

Wartość pojazdu według wyceny technicznej sporządzonej w dniu 18 czerwca 2020 roku przez Biuro Analiz Motoryzacyjnych i Ekspertyz Technicznych z siedzibą w Starych Babicach wynosi: 2 900,00 zł netto.

Cena wywoławcza pojazdu wynosi:1 450,00 zł netto.

 

Opis przedmiotu sprzedaży: Samochód używany przez Straż Miejską 2/

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy

Marka pojazdu: VOLKSWAGEN

Model pojazdu:  Caddy Maxi TDi MR 04 E4 2.4t

Rok produkcji: 2007

Przebieg:  396837 km.

Pojemność silnika: 896 ccm /77kW(105 KM)

 Liczba miejsc: 5 osobowe

Rodzaj Nadwozia: Kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe 5 + 2 osobowe

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Rodzaj paliwa:  olej napędowy

Nr VIN:   W V 1ZZZ2KZ8XXX031506

nr rej. pojazdu:  WND 50 ST

 pojazd posiada ważny przegląd techniczny do dnia 28.09.2020 r.

 pojazd posiada wyposażenie dodatkowe / klatka bezpieczeństwa do przewozu osób zatrzymanych/

Stan techniczny: sprawny technicznie

Wartość pojazdu według wyceny technicznej sporządzonej w dniu 18 czerwca 2020 roku przez Biuro Analiz Motoryzacyjnych i Ekspertyz Technicznych z siedzibą w Starych Babicach wynosi: 4 600,00 zł netto.

Cena wywoławcza pojazdu wynosi: 2 300,00 zł netto.

Samochody będące przedmiotem sprzedaży, można obejrzeć od dnia ukazania się ogłoszenia w dni robocze w godzinach 8:00-16:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu 0 22 51 22 294, lub tel. Kom: 606 922 839.

Osobą upoważnioną do kontaktu jest: Małgorzata Mikuszewska.

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie pisemnej oferty, która powinna zawierać:

 

1. Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, zawierający w szczególności dane oferenta (imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) oraz siedzibę oferenta, telefon kontaktowy, ofertowaną cenę, która nie może być niższa niż cena minimalna tj. cena oszacowana i stosowne oświadczenia w tym, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin).

2. podpis oferenta będącego osobą fizyczną lub pieczęć i podpis osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu nie będącego osobą fizyczną.

3. Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, w przypadku podpisania oferty przez nabywcę.

4. Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Sprzedaż samochodów. Nie otwierać przed dniem 25.08.2020 r. godz. 12:00” należy złożyć w pokoju nr 101 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki w terminie do 25.08.2020r. do godz. 11:45 (decyduje data i godzina wpływu).

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.08. 2020r. w pokoju nr 312 o godz. 12:00.W przypadku co najmniej dwóch ofert z taką samą najwyższą oferowaną ceną, zostanie między nimi dodatkowo przeprowadzona aukcja.

6. Decydującą przesłanką przy sprzedaży będzie najwyższa zaoferowana cena.

7. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

8. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności przedmiotu umowy ponosi kupujący.

9. Termin związania ofertą sprzedawca określa na 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty.

10. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków przetargu

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Zakroczymska 30.

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim pod adresem email iod@nowydwormaz.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem przetargowym dotyczącym sprzedaży pojazdów: VOLKSWAGEN Caddy nr rej: WND 40 ST oraz VOLKSWAGEN Caddy Maxi nr rej: WND 50 ST.

4. Administrator będzie przetwarzał dane przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:

a) dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów IT,

b) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji,

c) upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek,

d) podmiotem świadczącym pomoc prawną.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, oraz adresu do korespondencji jest dobrowolne, przy czym jest również warunkiem niezbędnym do udziału w przetargu.__

 

Wytworzył:
Małgorzata Mikuszewska
(2020-08-10)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-08-10 14:05:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-08-10 14:19:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25890156