☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 08.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w sprawie rozpoczęcia ponownie procedury z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia po

Nowy Dwór Mazowiecki dnia, 19.08.2020r.

GK. 6220.19.37.2018

 

OBWIESZCZENIE O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na mocy art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj: Dz.U z 2020r., poz. 256.) oraz art. 30, art. 33, art. 34, art.35, art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 61 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 i art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020., poz. 283), zawiadamia, że z dniem 19.08.2020r. w ramach wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przystąpiono ponownie do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:
rozbudowie instalacji mieszania proszków i żelów do produkcji kapsułek do zmywarek oraz montażu nowych linii produkcyjnych kapsułek do zmywarek na trenie zakładu Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.z o.o przy ul. Okunin 1 w Nowym Dworze Mazowieckim w nier. ew. 2/1, 2/3, 2/4 obręb 14-06
Postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wszczęte na wniosek Pana Jan Sosnowski działającego w imieniu Zakładu Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.zo.o, ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
Informuję, iż dane o:
Wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Raporcie oraz Aneksach do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego Nowy Dwór Mazowiecki przy ul. Zakroczymskiej 30.
Wykaz dostępny jest na stronie bip.nowydwormaz.pl
Ponadto zgodnie z oraz art. 30, art. 33 ust. 1, art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r. poz. 283), informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy wypowiadania się, co do istniejących dowodów i materiałów oraz składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Zakroczymska 30 pok. 324 w godzinach i dniach pracy Urzędu do 21 września 2020 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie powyższego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej jest Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębe, Dębe, 05-140 Serock
Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki dnia 19.08.2020r. zwrócił się ponownie do organów opiniujących o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego Nowy Dwór Mazowiecki (ul. Zakroczymska 30 ), na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Nowy Dwór Mazowiecki bip.nowydwormaz.pl
Niniejsze zawiadomienie-obwieszczenie zostało umieszczone w BIP oraz zna tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego Nowy Dwór Mazowiecki w dniu 19.08.2020r.

Z up. Burmistrza
Janusz Mikuszewski
Z-ca Burmistrza

Wytworzył:
Małgorzata Kiełbasińska
(2020-08-19)
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2020-08-19 15:15:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2020-08-19 15:19:23)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25890156