Zarządzenie nr 119/2020 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia z programu \\\\\\\\

ZARZĄDZENIE  Nr 119/2020
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 12 sierpnia 2020 r.

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia z programu „Dobry Start” (z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji) oraz przekazywania informacji.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 713) w związku z § 8 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. poz. 1061 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Panią Magdalenę Rybarską – pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Partyzantów 7, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia z programu „Dobry Start” (z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji) oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 ww. rozporządzenia.

§ 2. Rozwiązanie stosunku pracy powoduje wygaśnięcie upoważnienia.

§ 3. Niniejsze upoważnienia nie upoważnia do udzielania dalszych upoważnień.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
(-)Jacek Kowalski

Wyrażam zgodę
12.08.2020 r. (-)Magdalena Rybarska
…………………………………………………………………….
(data i podpis pracownika)

Wytworzył:
Beata Turkowska
(2020-08-12)
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2020-08-20 11:28:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2020-08-20 12:35:26)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki