Zarządzenie nr 127/2020 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 27 sierpnia 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 127/2020
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
z dnia 27 sierpnia 2020 roku
 
w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu badania, upowszechniania i promocji historii Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późń.zm.) oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późń. zm.) zarządzam, co następuje:
§1. 1. W celu wsparcia realizacji zadań z zakresu badania, upowszechniania i promocji historii Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, rozstrzyga się konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza nr 107/2020 z dnia 21 lipca 2020 r.
2. Po zapoznaniu się z wnioskami komisji opiniującej, powołanej Zarządzeniem nr 126/2020 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 27 sierpnia 2020 r., ogłaszam wyniki konkursu - zadanie: Badanie, upowszechnianie i promocja historii Miasta Nowy Dwór Mazowiecki poprzez prowadzenie i utrzymanie muzeum: Stowarzyszeniu Przyjaciół Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin, z siedzibą przy ul. Baśki Murmańskiej 164, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki, tytuł zadania: „Zgłębiamy historię Modlina i Nowego Dworu Mazowieckiego – jesień – zima 2020” udziela się dotacji w wysokości 30 000 zł.
§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późń. zm.).
 
BURMISTRZ
/-/ Jacek Kowalski
Wytworzył:
Mariusz Ziółkowski
(2020-08-27)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-08-28 15:47:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-08-28 15:53:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki