XV Sesja Rady Miejskiej - 08 września 2020r.  ( wtorek)  o godz. 1000

 

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokółu z XIV Sesji Rady Miejskiej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości   i porządku na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określania szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, na rzecz najemców tych lokali oraz wyrażenia zgody a udzielenie bonifikaty.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.  (ul. Leśna )
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.  (ul. Przemysłowa)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości. ( ul. Modlińska )
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.    ( ul. Morawicza)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Jarzębinowej (Budynek A i B) w Nowym Dworze Mazowieckim.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dot. ul. Wiśniowej.
 22. Stanowisko Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego.
 23. Informacja o pracy Burmistrza Miasta między sesjami.
 24. Informacja o pracy Rady Miejskiej między sesjami.
 25. Interpelacje i zapytania radnych.                                           
 26. Sprawy różne.
 27. Zamknięcie sesji.   
Wytworzył:
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-09-03 08:29:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-09-03 08:31:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki