uchwała XXII/226/2004 z dnia 30 czerwca 2004

Uchwała Nr XXII/ 226 /04

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

 z dnia 30 czerwca 2004r.

 

 

 w sprawie: uchwalenia Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1

 

Uchwala się Regulamin Pracy Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w brzmieniu załącznika do uchwały.

 

§ 2

 

Traci moc:

-         Uchwała Nr XVII/245/2000 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 6 lipca 2000 r.,

-         Uchwała Nr XXXIV/445/2001 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 11 października 2001 r.,

-         Uchwała Nr XXXVII/487/2001 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2001 r.

-         Uchwała Nr  X/108/2003 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 04 września 2003r.

 

§ 3

 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała wymaga wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Grażyna Nadrzycka

 

 

 

Uchwała Nr XXIX/ 287 /05
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 27 stycznia 2005r.

 
zmieniająca: Uchwałę Nr XXII/ 226/04 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2004r.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) – Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje :

 
§ 1.


W Uchwale Nr XXII/226/04 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim wprowadza się następujące zmiany:


1. § 7 pkt.1,  § 9 pkt.4,  § 37 i § 48 – skreśla się.


§ 2.


1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2.Uchwała wymaga wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Grażyna Nadrzycka

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Żuk Artur
(2004-07-02 14:30:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2010-12-02 14:36:00)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki