Zarządzenie nr 116/2020 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzeni nr 116/2020 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu pracy komisji przetargowej ustalonego Zarządzeniem Nr 2/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej zarządzam, co następuje.

§ 1
Powołuję komisję przetargową do przygotowania, a następnie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego – osiedle Centrum - części 1 Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ulicy Daszyńskiego 5 – zamówienie podobne - instalacje c.o.”, w składzie:
1. Hanna Owocka  - przewodniczący
2. Anna Sobczyńska  - sekretarz
3. Marzena Kłosiewicz  - członek komisji (zastępca przewodniczącego)
4. Andrzej Zieliński  - członek komisji (zastępca sekretarza)

§ 2
1. Komisja przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja przetargowa zakończy pracę w przypadkach określonych w § 11 ust. 1 Regulaminu pracy komisji przetargowej.

§ 3
Zgodnie z § 10 Regulaminu pracy komisji przetargowej, zobowiązuje się komisję przetargową do zachowania poufnego charakteru informacji uzyskanych w związku z przygotowaniem lub prowadzeniem postępowania w zgodzie ze szczegółowymi zasadami ochrony informacji niejawnych wynikającymi z właściwych przepisów prawa.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza
/-/ Janusz Mikuszewski
Zastępca Burmistrza Miasta


 

Wytworzył:
Anna Sobczyńska
(2020-08-07)
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2020-10-15 17:14:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2020-10-15 17:17:31)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki