Zarządzenie nr 136/2020 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 22 września 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 136/2020 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 22 września 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: DzU z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 21 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: DzU
z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu pracy komisji przetargowej ustalonego Zarządzeniem Nr 2/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej zarządzam, co następuje

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przygotowania, a następnie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:
„Rewitalizacja i modernizacja budynku dawnego kasyna oficerskiego usytuowanego przy ul. Ledóchowskiego 160 w Nowym Dworze Mazowieckim”, w składzie:

1. Hanna Owocka  - przewodniczący
2. Andrzej Zieliński  -  sekretarz
3. Marzena Kłosiewicz - członek komisji (zastępca przewodniczącego)
4. Anna Sobczyńska  - członek komisji (zastępca sekretarza)

§ 2

1. Komisja przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja przetargowa zakończy pracę w przypadkach określonych w § 11 ust. 1 Regulaminu pracy komisji przetargowej.

§ 3

Zgodnie z § 10 Regulaminu pracy komisji przetargowej, zobowiązuje się komisję przetargową do zachowania poufnego charakteru informacji uzyskanych w związku
z przygotowywaniem lub prowadzeniem postępowania, a ponadto, do przestrzegania tajemnicy chronionej prawem i postępowania w zgodzie ze szczególnymi zasadami ochrony informacji niejawnych wynikającymi z właściwych przepisów prawa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

Wytworzył:
Andrzej Zieliński
(2020-09-22)
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2020-10-15 17:50:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2020-10-15 18:00:46)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki