Uchwała nr XVI/250/2020 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 20 października 2020 r.

UCHWAŁA NR XVI /250 /2020

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 20 października 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi 

 
 Na podstawie art.18 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r., poz. 713) oraz art. 229, art. 237, § 3  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, poz. 695 i poz. 1298)  uchwala się, co następuje:
§ 1. Uznaje się skargę z dn. 26 i  27.08.2020  r  na działalność Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  -  za bezzasadną.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
§ 3. Integralną część uchwały stanowi jej uzasadnienie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski
 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/250/2020 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 20 października 2020 r.

 
W dniu 26 i 27 sierpnia 2020 r. wpłynęła za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz w formie tradycyjnej skarga na działalność Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w sprawie odmowy płatności za wykonany projekt budowy budynku komunalnego przy ul. Bema na działce 7/1 w Nowym Dworze Mazowieckim zgodnie z umową Nr 1.WPI.V.2019
Skarga została  rozpatrzona przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 5 października 2020 roku. 
 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się  z opinią radcy prawnego z dnia 16.09.2020r., pisemnymi wyjaśnieniami   Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29.09.2020 r. oraz z umową 
Nr 1.WPI.V.2019 zawartą pomiędzy stronami w dniu 18.03.2019 roku.     
Ponadto Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wysłuchała dodatkowych informacji i wyjaśnień w sprawie, przekazanych przez P. Hannę Owocką Naczelnika Wydziału Projektów Infrastrukturalnych.
 
Na podstawie zgromadzonego materiału Komisja ustaliła: 
Umowa z biurem projektowym została zawarta na 47.000,00 zł i na taką kwotę projektant 12 lutego 2020 roku wystawił fakturę VAT.
Wobec braku uzupełnienia uchybień w przedłożonej dokumentacji projektowej, wymienionych w protokole z dnia 13 listopada 2019 roku, a tym samym brakiem protokołu końcowego odbioru robót, który jest podstawą do zapłaty, Zamawiający, czyli Miasto Nowy Dwór Mazowiecki odmówiło żądanej zapłaty.
Wykonawca pomimo wyznaczenia  kilku  terminów usunięcia wad i usterek, do dnia dzisiejszego ich nie usunął.
Dwa pisma z Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim skierowane do Wykonawcy  z dnia 14 i 20 lipca 2020 roku informujące projektanta o odstąpieniu Zamawiającego od Umowy Nr1.WPI.V.2019 z dnia 18 marca 2019 roku z przyczyn zależnych od Wykonawcy oraz o obciążeniu go karą umowną w wysokości 4.700,00 zł nie zostały przez projektanta odebrane, jednakże powróciły do Urzędu w stanie naruszonym.
W opinii radcy prawnego skarga nie jest zasadna, albowiem z akt sprawy wynika, iż Miasto od umowy odstąpiło, a tym samym nie ma podstaw do zapłaty wynagrodzenia, jeśli Miasto odstąpiło od umowy w całości. Natomiast  organem właściwym do rozstrzygania sporów cywilnoprawnych w zakresie sporów na tle umów są sądy powszechne. 
 
Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim rozpatrując skargę uznaje ją za – bezzasadną.
 
 
Pouczenie:  Zgodnie z art. 239 KPA  „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego”.
 
 
 
 
Wytworzył:
Sebastian Bańbura
(2020-10-20)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-11-06 12:09:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-11-06 12:39:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki