Uchwała nr XVI/243/2020 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 20 października 2020 r.

UCHWAŁA Nr XVI/243/2020

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim 

z dnia 20 października 2020 r.

w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy na czas oznaczony do trzech lat.                  

    
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2020r. poz.713/  Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:
§ 1. Wyrazić zgodę na zawarcie kolejnych umów w przedmiocie wydzierżawienia na czas oznaczony do  3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, wyszczególnionych  w załączniku będącym integralną częścią niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie  uchwały  powierza się  Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
§ 3.  Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski
 

Załącznik do Uchwały Nr XVI/243/2020 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 20 października 2020 r.\

 

 

Lp.

Nr ew.. działki

Obręb

Położenie

Powierzchnia dzierżawy w m kw

 

 

Garaże

 

1.

2/75 z dojazdem

9 3-03

Obwodowa (przy klubie)

54

2.

2/73 z dojazdem

9 3-03

Obwodowa (przy klubie)

54

 

Pawilony

 

2.

16/6

14 3-08

Obrońców Modlina

218

 

Zieleń

 

3.

21/12 cz. 20/1cz.

18 4-03

Żwirowa

250

 

Budynek mieszkalny

 

4.

21/12cz. 20/1cz.

18 4-03

Żwirowa

410

 

 

Wytworzył:
Andrzej Szakuro
(2020-10-20)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-11-06 12:24:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-11-06 12:50:10)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki