Uchwała nr XVI/236/2020 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 20 października 2020 r.

UCHWAŁA NR XVI/236/2020

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 20 października 2020 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 2020 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U.  2020 poz. 713 ) w związku z art. 39 ust. 5 i ust. 5a ustawy z dnia 14 grudni 2016 roku Prawo oświatowe ( Dz. U. 2019 poz. 910 ) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. W załączniku do uchwały Nr IV/54/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku w tabeli „ Granice obwodu szkoły od dnia 1 września 2019 r.” w pozycji 5 pkt 3 do obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Orła Białego dopisuje się ulicę Spełnionych Marzeń.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski
Wytworzył:
(2020-10-20)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-11-06 12:33:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-11-06 12:55:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki