Uchwała nr XVI/238/2020 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 20 października 2020 r.

UCHWAŁA NR  XVI/238/2020

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 20 października 2020 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z  2020, poz. 713)    oraz art. 13 ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.)
Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny  nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim, składającej się z działek oznaczonych nr ewid.  33/12 o pow. 0,0158 ha, 33/15 o pow.  0,0058 ha, 33/18 o pow. 0,0097 ha, 33/19 o pow. 0,0032 ha, 33/21 o pow. 0,0038 ha obrębu 0035 8-09, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą KW WA1N/00080129/9,  stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski
Wytworzył:
Andrzej Szakuro
(2020-10-20)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-11-08 12:33:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-11-08 12:35:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki