Uchwała nr XVI/239/2020 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 20 października 2020 r.

UCHWAŁA NR  XVI/239/2020

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 20 października 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z  2020, poz. 713)    oraz art. 46a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2020, poz. 292, poz. 400 i poz. 462) 
Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje: 
 
§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie Miastu Nowy Dwór Mazowiecki   dwóch lokali mieszkalnych nr 3 o pow. użytkowej  51,70 m kw.  oraz  nr 5 o pow. użytkowej 51,34 m kw. wraz w pomieszczeniami przynależnymi w budynku przy ul. Mieszka I 13 w Nowym Dworze Mazowieckim, stanowiących własność Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej. Nabycie wyżej wymienionych lokali nastąpi wraz z nabyciem udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.  
Nieruchomość gruntowa stanowi działkę oznaczoną nr ewid. 88/7 obr. 0021 5-03 o pow. 0,1493 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KW WA1N/00078634/5.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski
Wytworzył:
Andrzej Szakuro
(2020-10-20)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-11-08 12:42:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-11-08 12:44:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki