Uchwała nr XVI/247/2020 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 20 października 2020 r.

UCHWAŁA NR XVI/247/2020

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 20 października 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2020, poz. 713)        – w związku z art. 15 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami    (Dz. U. z 2020, poz. 65, 284, 471, 782) – Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany:
 
- nieruchomości gruntowej  położonej  w Nowym Dworze Mazowieckim w obrębie 39 9-02 , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. nr  39/10 o pow. 0,2108 ha, 40/22 o pow. 0,2110 ha, 41/7 o pow. 0,1018 ha, 42/7 o pow. 0,1012 ha, 44/11 o pow. 0,1630 ha,  dla których  prowadzona jest Księga Wieczysta nr WA1N/00042488/5,  nr   47/7 o pow. 0,0821 ha,  dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr   WA1N/00041812/9 oraz udziału wynoszącego 3/4 części w  nieruchomości gruntowej położonej w Nowym Dworze Mazowieckim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. nr 36/8  o pow. 0,1353 ha oraz 37/8 o pow. 0,1057 ha,  dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr WA1N/00073908/2,
stanowiących własność Miasta  Nowy Dwór Mazowiecki,
 
- na nieruchomość gruntową położoną w Nowym Dworze Mazowieckim w obrębie 39 9-02, oznaczoną jako działki nr  ewid. nr  34/13    o pow. 0,0159 ha, 38/8 o pow. 0,0786 ha, 40/19 o pow. 0,0732 ha, 43/6 o pow. 0,0920 ha,  dla których  prowadzona jest Księga Wieczysta nr WA1N/00079963/7 oraz  udział wynoszący 1/4 części w  nieruchomości  gruntowej położonej w Nowym Dworze Mazowieckim oznaczonej jako działki nr  ewid.   36/7   o pow. 0,0467 ha oraz 37/7 o pow. 0,0347 ha,  dla których prowadzona jest Księga Wieczysta nr WA1N/00073908/2, stanowiącą własność osoby prawnej.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski
Wytworzył:
Andrzej Szakuro
(2020-10-20)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-11-09 12:01:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-11-09 12:04:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki