Uchwała nr XVI/248/2020 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 20 października 2020 r.

UCHWAŁA NR  XVI/248/2020

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 20 października 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2020, poz. 713)  – w związku z art. 15 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami    (Dz. U. z 2020, poz. 65, 284, 471, 782) – Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany:
  • nieruchomości gruntowej położonej w Nowym Dworze Mazowieckim oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 46/11 obr.  39 9-02 o pow. 0,0359 ha,  dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr WA1N/00042488/5, stanowiącej własność Miasta  Nowy Dwór Mazowiecki,
  • na nieruchomość gruntową położoną w Nowym Dworze Mazowieckim oznaczoną jako działki nr  ewid. nr  45/4   obr. 39 9-02 o pow. 0,0132 ha, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr 00073802/9,    stanowiącą własność osób fizycznych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski
Wytworzył:
Andrzej Szakuro
(2020-10-20)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-11-09 12:06:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-11-09 12:09:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki