Uchwała nr XVI/241/2020 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 20 października 2020 r.

UCHWAŁA NR XVI/241/2020

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 20 października 2020 roku

w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie   nieruchomości. 

 
     Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 9 lit. "a"    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2020, poz. 713) w związku z art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020, poz. 65, 284, 471, 782)  Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:
 
     § 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki,  położonej w Nowym Dworze Mazowieckim, oznaczonej nr ewid.  4/14   o pow. 0,0309 ha   w obrębie geodezyjnym  0048 12-02  przy ul. Złotej.
Dla  nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta nr KW WA1N/00070846/8.
Zbycie nieruchomości następuje w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej jako dz. nr ewid. 55/1 i 55/2. 
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski 
 
Wytworzył:
Andrzej Szakuro
(2020-10-20)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-11-09 12:12:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-11-09 12:14:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki