Uchwała nr XVI/237/2020 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 20 października 2020 r.

UCHWAŁA NR XVI/237/2020

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 20 października 2020 r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych” oraz nadania jej statutu

 
Na podstawie art. 9 ust.1, art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 i ust. 2 w związku z ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 12 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
 
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2021 r. tworzy się jednostkę budżetową Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych.
2. Nadaje się Statut Centrum, w którym określa się zakres obowiązków powierzonych Centrum w ramach wspólnej obsługi. Statut stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Siedzibą Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych jest miasto Nowy Dwór Mazowiecki.
4. Centrum staje się jednostką obsługującą dla jednostek budżetowych zwanych dalej jednostkami obsługiwanymi:
1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim im. Świętego Jana Pawła II,
2) Publiczne Przedszkole Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim,
3) Publiczne Przedszkole Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim,
4) Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim,
5) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim,
6) Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim,
7) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim,
8) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim,
9) Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim,
10) Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
11) Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim – obsługa wyłącznie w zakresie informatycznym,
12) Ośrodek Pomocy Społecznej - obsługa wyłącznie w zakresie informatycznym.
5. Centrum rozpocznie wspólną obsługę z dniem 1 lipca 2021 roku.
 
§2. 1. Centrum zapewni jednostkom obsługiwanym wspólną obsługę administracyjną, finansową, informatyczną i organizacyjną polegającą na:
1) prowadzeniu rachunkowości jednostek obsługiwanych,
2) prowadzeniu spraw płacowych pracowników jednostek obsługiwanych,
3) prowadzeniu rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami,
4) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zleconych przez kierowników jednostek obsługiwanych,
5) sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz przedkładaniu ich odpowiednim organom,
6) przygotowywaniu na potrzeby kierowników jednostek obsługiwanych dokumentów i informacji niezbędnych do opracowania przez nich projektów planów finansowych oraz zmiany zatwierdzonych planów finansowych,
7) prowadzeniu obsługi rachunków bankowych,
8) prowadzeniu obsługi kasowej jednostek obsługiwanych, 
9) prowadzeniu ewidencji środków trwałych na kontach księgowych na podstawie dokumentów przekazanych przez jednostki obsługiwane (księgi inwentarzowe prowadzone będą w jednostkach obsługiwanych),
10) rozliczanie inwentaryzacji na podstawie spisu z natury sporządzonego i wycenionego przez jednostki obsługiwane,
11) nadzorze nad racjonalną, celową i terminową realizacją wydatków jednostek obsługiwanych,
12) sprawowaniu obsługi informatycznej jednostek z wyłączeniem sprzętu komputerowego i informatycznego przeznaczonego do dydaktyki.
13) weryfikacji należności (windykacja należności prowadzona jest po stronie jednostki obsługiwanej).
 
2. Zakres wspólnej obsługi nie obejmuje kompetencji kierowników jednostek obsługiwanych do dysponowania środkami publicznymi zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego, przeniesień wydatków w tym planie, polityki płacowej.
 
3. Centrum zapewnia realizację zadań głównego księgowego dla jednostek obsługiwanych.
 
§3. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań statutowych Centrum współpracuje z właściwymi wydziałami i stanowiskami Urzędu Miejskiego Nowym Dworze Mazowieckim, z innymi jednostkami organizacyjnymi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 
§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 
§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/Krzysztof Bisialski
 
 
Załącznik nr 1 do Uchwały nr  XVI/237/2020 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 20 października 2020 r.
 
Statut Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych
 
 
 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne
 
§ 1. Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych zwane dalej jednostką obsługującą działa w oparciu o:
1) ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713).
2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).
3) ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.).
4) niniejszy Statut.
 
§ 2. Jednostka obsługująca jest gminną jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej.
 
§ 3. Organem założycielskim jednostki obsługującej jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.
 
 
§ 4. Bezpośredni nadzór nad jednostką obsługującą sprawuje Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 
§ 5. Siedzibą i terenem działania jednostki obsługującej jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.
 
§ 6. Jednostka obsługująca używa pieczątki z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby:
Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych
ul. Zakroczymska 30
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

 

Rozdział 2

Przedmiot i zakres działania
 
§ 7. 1. Przedmiotem działalności jednostki obsługującej jest prowadzenie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, informatycznej i organizacyjnej następujących jednostek organizacyjnych, zwanych dalej jednostkami obsługiwanymi:
1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim im. Świętego Jana Pawła II,
2) Publiczne Przedszkole Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim,
3) Publiczne Przedszkole Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim,
4) Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim,
5) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim,
6) Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim,
7) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim,
8) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim,
9) Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim,
10) Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
11) Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim – obsługa wyłącznie w zakresie informatycznym,
12) Ośrodek Pomocy Społecznej - obsługa wyłącznie w zakresie informatycznym.
 
2. Do zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi należy:
1) prowadzenie rachunkowości jednostek obsługiwanych,
2) prowadzenie spraw płacowych pracowników jednostek obsługiwanych,
3) prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami,
4) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zleconych przez kierowników jednostek obsługiwanych,
5) sporządzanie sprawozdań finansowych oraz przedkładaniu ich odpowiednim organom,
6) przygotowywanie na potrzeby kierowników jednostek obsługiwanych dokumentów i informacji niezbędnych do opracowania przez nich projektów planów finansowych oraz zmiany zatwierdzonych planów finansowych,
7) prowadzenie obsługi rachunków bankowych,
8) prowadzenie obsługi kasowej jednostek obsługiwanych, 
9) prowadzenie ewidencji środków trwałych na kontach księgowych na podstawie dokumentów przekazanych przez jednostki obsługiwane (księgi inwentarzowe prowadzone będą w jednostkach obsługiwanych),
10) rozliczanie inwentaryzacji na podstawie spisu z natury sporządzonego i wycenionego przez jednostki obsługiwane,
11) nadzór nad racjonalną, celową i terminową realizacją wydatków jednostek obsługiwanych,
12) sprawowanie obsługi informatycznej jednostek z wyłączeniem sprzętu komputerowego i informatycznego przeznaczonego do dydaktyki,
13) weryfikacja należności (windykacja należności prowadzona jest po stronie jednostki obsługiwanej).

 

Rozdział 3

Organizacja wewnętrzna jednostki
 
§ 8. 1. Całokształtem działalności jednostki obsługującej kieruje Dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Dyrektora jednostki obsługującej zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
3. Dyrektor jednostki obsługującej wykonuje w imieniu pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników jednostki obsługującej.
4. Głównego księgowego i innych pracowników na stanowiskach kierowniczych zatrudnia i zwalnia Dyrektor jednostki obsługującej.
5. Dyrektor ustala wewnętrzną organizację jednostki obsługującej, określa obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach.
6. W sprawach wynagradzania pracowników ma zastosowanie Regulamin Wynagradzania Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych.
 
§ 9. Dyrektor jednostki obsługującej w celu realizacji swoich zadań współdziała między innymi z:
a.i.1) Urzędem Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim,
a.i.2) dyrektorami jednostek obsługiwanych.
 

 

Rozdział 4

Gospodarka finansowa
 
§ 10. Jednostka obsługująca prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
 
§ 11. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Projekt planu opracowuje Dyrektor jednostki obsługującej.
 
§12. Nadzór nad działalnością finansową jednostki obsługującej sprawuje Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

Rozdział 5

Postanowienia końcowe
 
§13. Zmiany w Statucie wymagają podjęcia przez Radę Miejską w Nowym Dworze Mazowieckim odrębnej uchwały.
 
UZASADNIENIE
 
Od 1 stycznia 2016 roku obowiązują regulacje wynikające ze zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – art. 10a, umożliwiające gminie zapewnienie wspólnej obsługi, w szczególności administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych, gminnym instytucjom kultury, innym zaliczanym do sektora finansów publicznych gminnym osobom prawnym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.
Wspólną obsługę mogą prowadzić: urząd gminy, inna jednostka organizacyjna gminy, jednostka organizacyjna związku międzygminnego albo jednostka organizacyjna związku powiatowo-gminnego. Dla zorganizowania wspólnej obsługi niezbędne jest podjęcie przez Radę Miejską uchwały, określającej w szczególności jednostki obsługiwane oraz zakres obowiązków powierzonych jednostce obsługiwanej w ramach wspólnej obsługi.
Projekt niniejszej uchwały zakłada utworzenie nowej jednostki organizacyjnej „Nowodworskie Centrów Usług Wspólnych”, która zapewni wymienionym w niej jednostkom wspólną obsługę finansowo-księgową, organizacyjną i informatyczną. Statut stanowiący załącznik do projektu uchwały określa zakres obowiązków powierzonych Centrum w ramach wspólnej obsługi. 
Wytworzył:
Jacek Gereluk
(2020-10-20)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-11-16 10:39:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-11-16 10:45:48)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki