Zarządzenie nr 153/2020 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 09 listopada 2020 r.

ZARZĄDZENIE  NR 153/2020

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 9 listopada 2020 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych.

Działając na podstawie art. 47 ust. 1, w związku z art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. por. z 713), art.76a § 2b oraz art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) , art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz.111 z późn. zm.), art. 7 ust. 2, art. 54 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.), art. 8a, 8b, i 8c, art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 808 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1297 ), art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876),art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.), art. 10 ust. 13 w związku z art. 4 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1329), art. 178 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 821), § 8 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. 2018 r., poz. 1061 z późn. zm. )  zarządzam co następuje:

            § 1. Upoważniam Panią Elżbietę Mikiel - Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim do:

1)  prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, należących do właściwości gminy,

2)   prowadzenia postępowań oraz w sprawach z zakresu dodatków mieszkaniowych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,

3)   prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 4 i art. 64 ust. 1 w związku z art. 67 ust. 1 ustawy o finansach publicznych tj. umarzania, odraczania i rozkładania na raty niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym,

4)   prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

5)   prowadzenia postępowań indywidualnych w sprawach z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, należących do właściwości gminy oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, na podstawie art. 7 ust. 2, art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

6)   prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych – na podstawie ustawy z dnia 7 września 2009 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

7)   przekazywania do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy,

8)   prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów,

9)   zawierania w imieniu Miasta – Gminy Nowy Dwór Mazowiecki kontraktów socjalnych oraz umów, o których mowa w art. 6 pkt 6, art. 43 ust. 3 i ust. 6 oraz art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

10) prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy  z dnia 17 lutego 2016 r. o pomocy państwa

w wychowywaniu dzieci,

11) prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu ustalania i wypłaty jednorazowego świadczenia określonego w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, łącznie z wydawaniem w tych sprawach decyzji administracyjnych,

12) prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz wydawania w tych sprawach decyzji,

13) prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia z programu „Dobry Start”, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”,

14) wydawania zaświadczeń we wszystkich sprawach objętych zakresem działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim określonych przepisami prawa oraz statutem Ośrodka,

15) poświadczenia za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych z oryginałem,

16) prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w wyżej wymienionych sprawach w trybach nadzwyczajnych.

§ 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1 udzielam na okres zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim lub do cofnięcia upoważnienia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim.

          § 4.  Traci moc zarządzenie nr 102/2019 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 14  czerwca 2019 r.  r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych.

            § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

        

 

Burmistrz

 

/-/Jacek Kowalski

Wytworzył:
Anna Olbryś
(2020-11-09)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-11-23 16:04:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-11-23 16:07:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki