Zarządzenie nr 154/2020 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 09 listopada 2020 r.

ZARZĄDZENIE  NR 154/2020

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 9 listopada 2020 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych.

         Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.), art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.), art. 10 ust. 13 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329),  art. 10 ust. 1 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1297), art. 76a § 2b i 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256  z późn. zm.), art. 8a, 8b i 8c, z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.), § 8 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061 z późn. zm.) na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim zarządzam, co następuje:

            § 1. Upoważniam Panią Anitę Strzelczak - Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim do:

1)   prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji;

2)   prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

3)   prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz wydawania decyzji w tych sprawach;

4)   podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji;

5)   prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji;

6)   prowadzenia postępowań w sprawie zasiłków dla opiekunów łącznie z wydawaniem w tych sprawach decyzji;

7)   poświadczania zgodności odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem;

8)   wydawania zaświadczeń;

9)   przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów do biura informacji gospodarczej, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy;

10) do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia z programu „Dobry Start”, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 ww. rozporządzenia,

11) prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w wyżej wymienionych sprawach w trybach nadzwyczajnych.

§ 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1 udzielam na okres zatrudnienia na stanowisku Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim lub do cofnięcia upoważnienia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim.

§ 4. Traci moc Zarządzenie nr 103/2019 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 14 czerwca 2019 r.  r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/Jacek Kowalski

 

Wytworzył:
Anna Olbryś
(2020-11-09)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-11-23 16:08:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-11-23 16:11:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki