XVII Sesja Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

Proponowany porządek obrad XVII Sesja Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 08 grudnia 2020r. ( wtorek)  o godz. 10:00.

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokółu z XVI Sesji Rady Miejskiej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2021r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
7. Debata nad projektem budżetu miasta na rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2021 – 2030.
9. Podjęcie Uchwały Budżetowej Miasta  Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2020 - 2030.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2020.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2021.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami na rok 2021.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim na lata 2021 – 2024.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie określania szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania powiatowego przez gminę polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami za okres 2018 – 2019.
22. Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do porozumienia międzygminnego dotyczącego sporządzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru funkcjonalnego „Warszawa Zachód” (SUMP).
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy na czas oznaczony do lat trzech. (Targowisko Miejskie Nr 1 )
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy na czas oznaczony do lat trzech.
25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (ul. Warszawska).
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (ul. Sukienna).
27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (ul. Liliowa).
28. Informacja o pracy Burmistrza Miasta między sesjami.
29. Informacja o pracy Rady Miejskiej między sesjami.
30. Interpelacje i zapytania radnych.
31. Sprawy różne.
32. Zamknięcie sesji.

Wytworzył:
Julita Michałowska
(2020-12-01)
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2020-12-01 15:18:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2020-12-29 08:56:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki