☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 01.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała nr XVII/264/2020 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 grudnia 2020 r.

 

Uchwała nr XVII/264/2020

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 8 grudnia 2020 r.

 

w sprawie określania szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:
 
§ 1. Określa się sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
§ 2. 1. Określa się, że od właściciela nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów zmieszanych komunalnych i odpadów zbieranych w sposób selektywny, wynikających z deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właściciela nieruchomości, z wyjątkiem odpadów remontowo-budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z remontów prowadzonych samodzielnie.
2. Ilość odpadów komunalnych odbieranych za każdy miesiąc od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, uzależniona jest od liczby mieszkańców wykazanych w deklaracji.
3. Przejmuje się obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz wyposażenia nieruchomości w worki służące do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
4. Ustala się, iż w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynikającej z deklaracji, nieruchomości zamieszkałe na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki wyposażone zostaną w pojemniki w ilości nie większej niż ustalona w § 3 i w worki służące do zbierania odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem, że pierwszy komplet worków właściciel nieruchomości pobiera w Urzędzie Miejskim lub Miejskim Zakładzie Oczyszczania.
5. Ustala się, iż z pobranych opłat o których mowa w ust. 4 Gmina Nowy Dwór Mazowiecki pokryje koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
 
§ 3. Określa się minimalną pojemność oraz ilość pojemników na odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
1) pojemniki na odpady zmieszane o podstawowych pojemnościach:
a) w zabudowie jednorodzinnej o pojemności od 120 l, do 4 osób korzystających,
b) w zabudowie jednorodzinnej o pojemności od 240 l (dopuszcza się wstawienie 2 pojemników 120 l lub jednego 240 l), od 5 osób korzystających,
c) w zabudowie wielorodzinnej o pojemności od 1100 l, od 10 osób korzystających, w pozostałych przypadkach jak w zabudowie jednorodzinnej;
2) pojemniki/worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów szkła opakowaniowego, tworzyw sztucznych i metali, papieru i tektury:
a) w zabudowie jednorodzinnej worki o pojemności od 120 l, z zastrzeżeniem, że do odbioru szkła dopuszcza się worki o pojemności od 60 l,
b) w zabudowie wielorodzinnej pojemnik „typu dzwon” o pojemności od 1400 l, od 20 osób korzystających, w pozostałych przypadkach jak w zabudowie jednorodzinnej;
3) pojemniki na bioodpady:
a) w zabudowie jednorodzinnej worki o pojemności od 120 l,
b) w zabudowie wielorodzinnej pojemnik o pojemności od 240 l;
4) worki na popiół w zabudowie jednorodzinnej o pojemności 120 l.
 
§ 4. 1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
1) w zabudowie jednorodzinnej:
a) odpady zmieszane (niesegregowane) – 1 raz na dwa tygodnie,
b) odpady zbierane w sposób selektywny (tworzywa sztuczne i metal, papier, szkło) – raz na 2 tygodnie,
c) bioodpady – nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie w miesiącach od kwietnia do października, zaś w pozostałych miesiącach nie rzadziej niż 2 raz w miesiącu, z wyłączeniem nieruchomości, na których odpady są kompostowane, a ich właściciele korzystają z częściowego zwolnienia w opłacie,
d) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 2 razy w roku,
e) odpady popiołu – 2 razy w miesiącu od września do kwietnia. Odpady będą odbierane po wystawieniu przed posesję na chodnik lub pobocze  w dniu odbioru odpadów do godziny 7:00. Brak wystawienia odpadów skutkuje brakiem odbioru.
2) w zabudowie wielorodzinnej:
a) odpady zmieszane (niesegregowane) – co najmniej 2 razy w tygodniu,
b) odpady zbierane w sposób selektywny (tworzywa sztuczne i metal, papier, szkło) – po zapełnieniu poszczególnych pojemników recyklingowych przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, nie rzadziej jednak niż 1 raz w tygodniu,
c) bioodpady kuchenne – nie rzadziej niż raz na tydzień w miesiącach od kwietnia do października, zaś w pozostałych miesiącach 4 razy w miesiącu,
d) bioodpady z ogrodów – nie rzadziej niż raz na tydzień w miesiącach od kwietnia do października, zaś w pozostałych miesiącach 4 razy w miesiącu, po wcześniejszym zgłoszeniu konieczności odbioru takiego odpadu podmiotowi uprawnionemu,
e) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 2 razy w roku, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy ww. częstotliwość okaże się niewystarczająca wówczas dopuszcza się jej zwiększenie, ale nie częściej niż 6 razy w roku.
2. Odpady zmieszane i bioodpady kuchenne będą odbierane z altanki śmietnikowej, a segregowane bezpośrednio z pojemników na selektywną zbiórkę lub miejsc do tego przeznaczonych. Pozostałe odpady będą odbierane z miejsc wskazanych przez zarządcę. Do miejsc wskazanych na odpady i pojemników musi być swobodny dojazd i możliwość manewru samochodu, który jest przeznaczonych do odbioru poszczególnych pojemników.
3. Szczegóły odbioru odpadów komunalnych zostaną ustalone w harmonogramie, który zostanie podany do publicznej wiadomości.
 
§ 5. Określa się odbiór pozostałych selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:
1) przeterminowane leki - odbierane będą w zorganizowanych przez gminę punktach zbiórki w aptekach (w godzinach ich pracy), oraz w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), wykaz punktów aptecznych zostanie ustalony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki i podany do publicznej wiadomości,
2) zużyte baterie i akumulatory – oddać można w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub mogą być wrzucone do odpowiednich pojemników w punktach ich sprzedaży.
 
§ 6. Wszystkie odpady selektywnie zebrane, z wyłączeniem niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów kuchennych i ogrodowych z nieruchomości, na których odpady są kompostowane, a ich właściciele korzystają z częściowego zwolnienia w opłacie, można również w każdym dogodnym terminie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dowożąc je własnym transportem.
 
§ 7. 1. Na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ustanawia się stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy.
2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony będzie przez Miejski Zakład Oczyszczania przy ul. Przytorowej 7 w Nowym Dworze Mazowieckim.
3. Ustala się, że w ramach opłaty, o której mowa w § 1 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) świadczy usługi polegające na przyjmowaniu wytworzonych na terenie nieruchomości zamieszkałych selektywnie zebranych odpadów komunalnych.
4. Odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) właściciel nieruchomości dostarcza we własnym zakresie, poza organizowaną zbiórką przewidzianą w harmonogramach wywozu odpadów.
5. Odpady komunalne w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) odbierane będą na podstawie okazania dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za bieżący okres rozliczeniowy. Odpady przekazane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) odbierane będą tyko i wyłącznie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) określa „Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim” stanowiący załącznik nr 1 niniejszej uchwały.
 
§ 8. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, właściciele mogą zgłaszać ten fakt:
1) pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki;
2) drogą e-mailową lub telefonicznie.
2. Dane kontaktowe do składania reklamacji w sposób określony w ust. 1 znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.
3. Reklamacja powinna zwierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi i jej adresu do korespondencji oraz określenia przypadków i terminu niewłaściwego świadczenia usługi.
4. Wszystkie reklamacje wnoszone w sposób określony w ust. 1 rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki, a odpowiedź na reklamacje zostanie przekazana w takiej formie w jakiej została złożona, chyba, że składający reklamację określił inny sposób, w jaki ma być udzielona odpowiedź, spośród określonych w ust. 1.
 
§ 10. Traci moc uchwała nr XV/221/2020 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 08 września 2020 r. w sprawie określania szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9945)
 
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski
 
 
Wytworzył:
(2020-12-08)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-12-23 10:28:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-12-31 11:44:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4275986