☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Piątek 12.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

ZAWIADOMIENIE

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 25.01.2021 roku.
 

Na podstawie art. 37 ust. 10 w związku z art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca  2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875, 1378.)
 
zawiadamia się o wyłożeniu na okres 21 dni
tj. od 25.01.2021 r. do 15.02.2021 r.
do wiadomości publicznej
 

projektu Uchwały Rady Miejskiej Nowego Dworu Mazowieckiego w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki w 2021 roku.

Zawiadomienie umieszcza się:
1. w gablocie na ogłoszenia przed wejściem do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zakroczymskiej 30;
2. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zakroczymskiej 30 ( I piętro, koło pokoju nr 101 );
3. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Nowego Dworu Mazowieckiego.
 
Uwagi do projektu uchwały można składać w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego przy ul. Zakroczymskiej 30 ( I piętro, pokój nr 113 ) osobiście, na piśmie lub pocztą elektroniczną (sekretariat@nowydwormaz.pl) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu w terminie do 15.02.2021 r.
 
Burmistrz Miasta
/-/ Jacek Kowalski
 
Projekt

 

UCHWAŁA NR ……

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia ……………………………… 2021 r.

w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki w roku 2021.

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) w związku z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2020 r., poz. 310, 284, 695, 782, 875, 1378) uchwala się co następuje:
§1. Określa się, iż sezon kąpielowy na terenie kąpielisk trwać będzie od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 roku.
§2. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki obejmujący w roku 2021 następujące kąpieliska :
1. „Kąpielisko przy Targowisku Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim” – obejmujące 100 m długości linii brzegowej o przewidywanej maksymalnej liczbie osób korzystających dziennie z kąpieliska szacowanej na około 200 osób.
2. „Kąpielisko przy Nowodworskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym (WOPR)” – obejmujące 50 m długości linii brzegowej o przewidywanej maksymalnej liczbie osób korzystających dziennie z kąpieliska szacowanej na około 150 osób.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
Wytworzył:
Zenon Klimczewski
(2021-01-22)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2021-01-25 11:49:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2021-01-25 12:15:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380