☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Czwartek 11.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2021

Projekt

UCHWAŁA NR XIX/…/2021 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z dnia ... 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 i poz. 1378), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649, z 2018 r. poz. 2245,  z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 955.464,63 zł,
2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę  1.056.557,54 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 211.779.245,19 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 170.532.349,52 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 41.246.895,67 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.339.323,11 zł,
2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.440.416,02 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 204.935.594,95 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie: 170.265.567,61 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie: 34.670.027,34 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
2. Załącznik „Dotacje w 2021 r.”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku  nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia    14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
2. Załącznik „Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2021 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.
2. Załącznik „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Wytworzył:
Anna Palczowska
(2021-01-25)
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2021-01-26 12:15:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2021-01-26 12:20:08)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380