Uchwała nr XIX/283/2021 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 stycznia 2021

UCHWAŁA NR XIX/283/2021

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 28 stycznia 2021r.

uchylająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na okres 2021-2023 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1738) oraz art. 403 ust. 2, ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 i poz. 1378 oraz poz.1565), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę nr XVIII/279/20 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30.12.2020r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy.

Zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy prawo ochrony środowiska, zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy w drodze uchwały. W związku z powyższym Uchwałą nr XVIII/279/20 z dnia 30.12.2020r. Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim przyjęła zasady udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na okres 2021-2023 roku

Treść art. 403 ust. 6 zdanie drugie ustawy prawo ochrony środowiska stanowi, iż w przypadku gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis, jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej. Ponadto wprowadzenie i udzielanie pomocy de minimis obwarowane jest szczególnymi wymogami, określonymi w ustawie z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj: Dz.U. z 2020r.poz. 708, 2377). W szczególności obowiązkiem Organu jest przedstawienie projektu uchwały przewidującej udzielenie pomocy de minimis prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy (art. 7 ust. 3 ustawy). Niezależnie od tego, projekt uchwały w sprawie dotacji (dotyczący podmiotów, które mogą spełniać warunki do objęcia pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) może podlegać również opinii ministra właściwego do spraw rolnictwa, który w terminie 14 dni również może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy zawartych w projekcie dokumentu. Uchwała nr XVIII/279/20 z dnia 30.12.2020r. Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim została podjęta bez wymaganych prawem opinii Organów, w związku z powyższym powinna być uchylona.

Wytworzył:
Małgorzata Kiełbasińska
(2021-01-28)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2021-02-01 15:00:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2021-02-01 15:05:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki