☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Poniedziałek 27.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 12/2021

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 1 lutego 2021 roku

w sprawie wprowadzenia  „Regulaminu Korzystania z Komunikacji Miejskiej  w Nowym Dworze Mazowieckim”

 
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe  (Dz. U. z 2020 r. poz. 8.), w związku z art. 7 ust. 4 pkt 1 oraz art. 47 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2020 poz. 1944, z późn. zm.) Burmistrz zarządza co następuje:
 
§ 1. Określa się „Regulamin Korzystania z Komunikacji Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim”.
 
§ 2. 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad korzystania przez pasażerów z usług przewozowych w ramach darmowej komunikacji miejskiej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 
2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) pojazd - środek transportu wykorzystywany przez Operatora w komunikacji miejskiej; 
2) operator - przedsiębiorstwo wykonujące przewozy w zakresie komunikacji miejskiej na podstawie umowy zawartej z Miastem Nowy Dwór Mazowiecki;
3) komunikacja miejska – usługi przewozowe świadczone na zlecenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w ramach linii komunikacyjnych nr 1, 2, 3;
4) organizator komunikacji miejskiej - Miasto Nowy Dwór Mazowiecki;
5) pasażer - osoba, korzystająca z komunikacji miejskiej;    
6) kierujący – osoba uprawniona do kierowania pojazdem komunikacji miejskiej; 
7) przystanek - miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasażerów
z pojazdu oznakowane właściwymi znakami drogowymi.
3. Do przestrzegania regulaminu zobowiązuje się wszystkie osoby uczestniczące w przewozie osób tj. operatora, kierowców pojazdów, pasażerów oraz organizatora.
4. Za zawarcie umowy przyjmuje się moment wejścia do pojazdu komunikacji miejskiej.
 
§ 3. 1. Pasażer ma prawo do:
1) bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej;
2) do korzystania z komunikacji miejskiej w sposób gwarantujący jego bezpieczeństwo;
3) do odpowiedzi na zadawane pytania i uwagi;
4) do kulturalnej, z poszanowaniem godności osobistej obsługi przez przewoźnika.
2. Pasażerom zabrania się :
1) wprowadzania do pojazdu rowerów;
2) przebywania w pojeździe na rolkach, wrotkach, hulajnogach itp. urządzeniach;
3) wykonywania czynności mogących rozproszyć kierującego;
4) przewożenia bagażu, torby itp. w sposób utrudniający jazdę współpasażerom, w tym na miejscach siedzących;
5) opierania się o drzwi pojazdu oraz w promieniu działania drzwi;
6) przebywania w kabinie prowadzącego pojazd;
7) wsiadania i wysiadania z pojazdu przed całkowitym otwarciem drzwi pojazdu;
8) wsiadania i wysiadania podczas ruchu pojazdu;
9) wsiadania i wysiadania po sygnale oznajmiającym zamknięcie drzwi;
10) podchodzenia do peronu przystankowego do czasu całkowitego zatrzymania pojazdu;
11) grania na instrumentach muzycznych w pojeździe;
12) żebrania, kwestowania, naklejania ogłoszeń i plakatów, rozdawania ulotek i reklam wewnątrz pojazdu i na przystankach bez zgody organizatora komunikacji miejskiej.
3. Pasażer zobowiązany jest wsiadać do pojazdu i wysiadać z pojazdu wyłącznie na przystankach komunikacyjnych.
4. W przypadku zamiaru wejścia do pojazdu lub wyjścia z pojazdu na przystanku komunikacyjnym oznaczonym „na żądanie” pasażer zobowiązany jest:
1) stanąć na przystanku w miejscu widocznym dla prowadzącego autobus lub
2) nacisnąć w pojeździe (odpowiednio wcześniej) przycisk sygnalizujący zamiar wyjścia z pojazdu tak, aby prowadzący mógł bezpiecznie zatrzymać autobus w zatoce autobusowej lub w strefie znaku P-17.
5. Pasażer zajmujący miejsce stojące w autobusie powinien dla bezpieczeństwa trzymać się uchwytów i poręczy.
6. Pasażer zobowiązany jest stosowania się do komunikatów i znaków informacyjnych znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz pojazdu oraz do wskazówek i poleceń kierującego pojazdem.
7. Pasażer zajmujący miejsce wyznaczone w pojeździe dla kobiet ciężarnych i osób z dzieckiem na ręku oraz dla osób starszych i niepełnosprawnych zobowiązany jest do jego zwolnienia w razie zgłoszenia chęci zajęcia tego miejsca przez osoby, dla których jest ono przeznaczone. 
8. Jeżeli pojazd jest odpowiednio wyposażony, pasażer poruszający się na wózku inwalidzkim powinien zabezpieczyć się za pomocą pasów bezpieczeństwa.
9. Pierwszeństwo przed wsiadającymi mają wysiadający.
10. Pasażer może zwrócić się o informację do osoby prowadzącej pojazd wyłącznie  w czasie postoju na przystanku.
11. Dziecko przewożone w wózku musi być skutecznie zabezpieczone przed wypadnięciem.
12. Pasażer, który w czasie przejazdu został w jakikolwiek sposób poszkodowany w pojeździe (uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie, zabrudzenie odzieży itp.) zobowiązany jest przed opuszczeniem pojazdu poinformować o tym zdarzeniu osobę prowadzącą pojazd.
 
§ 4.  1. Kierujący pojazdem ma obowiązek udzielenia pasażerowi informacji o przebiegu linii.
2. Kierujący pojazdem zobowiązany jest zatrzymywać się na przystankach komunikacji miejskiej oraz na przystankach „na żądanie”.
3. Kierujący pojazdem może pominąć przystanek „na żądanie” gdy na przystanku nie znajduje się żaden pasażer, żaden pasażer znajdujący się wewnątrz pojazdu nie zasygnalizował wyjścia na przystanku „na żądanie” lub zasygnalizował zbyt późno uniemożliwiając się bezpieczne (łagodne) zatrzymanie.
4. Kierujący ma obowiązek zatrzymywania się i ruszania w sposób płynny i łagodny.
5. Kierujący ma obowiązek podjechać pojazdem do krawędzi peronu przystankowego lub krawędzi jezdni, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie działanie wiązałoby się z zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. gdy pasażerowie stoją na krawędzi peronu) lub w sytuacji gdy groziłoby to zabrudzeniem oczekujących pasażerów poprzez przejechanie przez zastoiny wód opadowych.
6. Kierujący zobowiązany jest pomóc w wejściu i wyjściu osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
7. Przed zamknięciem drzwi kierujący zobowiązany jest powiadomić pasażerów sygnałem akustycznym.
8. Sygnał akustyczny nie powinien zostać nadany przed upewnieniem się kierującego pojazdem, że wszystkie osoby wysiadające opuściły pojazd, a osoby wsiadające znajdują się wewnątrz pojazdu poza „zasięgiem” drzwi.
9. Kierujący nie powinien ruszyć pojazdem przed całkowitym zamknięciem drzwi.
10. Kierujący pojazdem może odmówić przewozu lub zażądać opuszczenia pojazdu przez pasażera zagrażającego bezpieczeństwu i porządkowi przewozu, w tym: zachowującego się agresywnie wobec innych podróżnych lub kierującego pojazdem, osoby pod znacznym wpływem alkoholu, środków odurzających, jak również nie stosującego się do postanowień niniejszego Regulaminu.
11. Kierującemu pojazdem zabrania się podczas jazdy:
1) spożywania posiłków i napojów;
2) otwierania drzwi pojazdu poza przystankami.
 
§ 5. 1. Pasażer może przewozić zwierzęta, bagaż jedynie pod warunkiem, że ich przewóz:
1) nie utrudnia przejścia w autobusie;
2) nie ogranicza widoczności kierującemu;
3) nie jest uciążliwy dla współpasażerów;
4) nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.
2. Zabrania się przewożenia bagażu lub zwierząt na miejscach siedzących.
3. Zabrania się przewożenia w pojazdach :
1) przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom;
2) przedmiotów, które mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd;
3) przedmiotów o nieprzyjemnym zapachu, łatwopalnych, wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych. 
4. Zabrania się przewożenia zwierząt niebezpiecznych, agresywnych lub jadowitych. 
5. Przewożone zwierzę powinno znajdować się pod stałym nadzorem właściciela lub opiekuna. 
6. Przewóz zwierząt powinien odbywać się pod następującymi warunkami:
1) małe zwierzęta powinny być umieszczone w koszach, klatkach itp.;
2) psy powinny mieć założony kaganiec oraz smycz z wyjątkiem psów asystujących, o których   mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020r. poz. 426 z późn. zm.).
§ 6. 1. Skargi i reklamacje można składać osobiście lub pisemnie na  adres operatora (MARKPOL TRANSPORT KRAJOWY – ZAGRANICZNY Marek Rzeźnik,  ul. Cyranowska 129, 39-300 Mielec) lub organizatora komunikacji miejskiej (Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki).
2. Skargi i reklamacje przesyłane drogą pocztową lub elektroniczną muszą zawierać dane osobowe wnoszącego, to znaczy imię, nazwisko i adres zamieszkania lub email. 
3. W przypadku braku danych osobowych skargi nie będą rozpatrywane. 
4. Skargi i reklamacje powinny być rozpatrywane w terminie 30 dni od wpłynięcia.
 
§ 7. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego.
 
§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej.
 
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2021-02-03 15:26:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2021-02-03 15:38:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380