Zarządzenie nr 44/2021 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i prom

Zarządzeni nr 44/2021 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2021 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1. 1. W celu wsparcia realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2021 roku, rozstrzyga się konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem nr 16/2021 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 8 lutego 2021r.
2. Po zapoznaniu się z wnioskami komisji opiniującej, powołanej Zarządzeniem Nr 41/2021 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 marca 2021 roku, ogłaszam wyniki konkursu:
1) na zadanie: „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego”: Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, z siedzibą przy ul. Kredytowej 1a lok. 13, 00-056 Warszawa, tytuł zadania: „Działalność opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyczna w placówce opiekuńczej prowadzona przez Środowiskowe Ogniska Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Bohaterów Modlina 77a i ul. Szkolnej 3”, udziela się dotacji w wysokości: 100 000 zł.

2) na zadanie: „Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego”:

a) Stowarzyszeniu „Sztangielek”,
z siedzibą przy ul. Baśki Murmańskiej 164,
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki,
tytuł zadania: „Popołudnie ze Sztangielkiem 2021”,
udziela się dotacji w wysokości: 50 000 zł;

b) Stowarzyszeniu „Rodzice z Klasą”
z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 2,
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki,
tytuł zadania: „Zajęcia profilaktyczne i ogólnorozwojowe”,
udziela się dotacji w wysokości: 50 000 zł;

c) Stowarzyszeniu CEL – Centrum Edukacji Lokalnej,
z siedzibą przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 15/26,
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki,
tytuł zadania: „Profilaktyka i edukacja – program wsparcia dla dzieci i młodzieży”,
udziela się dotacji w wysokości: 35 000 zł;
d) Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1,
z siedzibą przy ul. Słowackiego 2,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,
tytuł zadania: „Program wsparcia dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1”,
udziela się dotacji w wysokości: 30 000 zł;

e) Stowarzyszeniu Przyjaciół Piątki,
z siedzibą przy ul. Chemików 1a,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,
tytuł zadania: „Twój ruch! – program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom  w dobie pandemii”,
udziela się dotacji w wysokości: 24 000 zł; 

f) Fundacji Rozwoju Edukacji i Sportu FREiS,
z siedzibą przy ul. Bohaterów Modlina 40,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,
tytuł zadania: „Akademia Dzieci i Młodzieży FREiS”,
udziela się dotacji w wysokości: 30 000 zł;

g) Fundacji Rozwoju i Wsparcia Psychologicznego „Przemiana”,
z siedzibą przy ul. Szkolnej 19,
05-180 Pomiechówek,
tytuł zadania: „Zdrowa głowa – pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży”,
udziela się dotacji w wysokości: 20 000 zł;

h) Fundacji Wspierania Rozwoju Dzieci i Wsparcia Rodziny „OdPoczątku”,
z siedzibą przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 9/3,
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki,
tytuł zadania: „OdPoczątku” dla dzieci – działania terapeutyczne!,
udziela się dotacji w wysokości: 10 720 zł.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

Wytworzył:
Ewa Boczkowska
(2021-03-10)
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2021-03-12 15:36:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2021-03-12 15:45:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki