☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 28.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała nr XX/289/2021 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 23 marca 2021r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł c

Uchwała nr XX/289/2021 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 23 marca 2021r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na okres 2021-2023 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 403 ust. 2, ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 i poz. 1378 oraz poz.1565), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady określone w Regulaminie udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przepis § 9 załącznika nr 1 do niniejszej uchwały traci moc z dniem 31 grudnia 2023 r.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVII/527/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Miejskiej Nowego Dworu Mazowieckiego na okres 2018-2020 roku (Dz.U. Woj. Maz. z 2018r. poz. 9350 z dnia 04.10.2018r.).

§ 4. Załączniki stanowią integralną część uchwały:
1) załącznik nr 1 - Regulamin udzielania dotacji celowej na wymianę źródła ciepła
2) załącznik nr 2 - Wzór wniosku o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródła ciepła;
3) załącznik nr 3 - Wzór rozliczenia przyznanej dotacji celowej na wymianę źródła ciepła.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje do 31 grudnia 2023 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2021-03-30 13:46:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2021-03-30 13:47:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25890156