☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 18.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

OR. 0002.14.2020

 

Protokół Nr XIV/2020

z XIV Sesji Rady Miejskiej  w Nowym Dworze Mazowieckim

w dniu 30 czerwca 2020r.

Stan radnych – 21. Obecnych na Sesji –  20.

Nieobecna usprawiedliwiona: Agnieszka Kubiak-Falęcka

Godzina rozpoczęcia: 10:00

( obrady zamknięte dla gości, ze względu na epidemię COVID-19 w Polsce.  Z tego też powodu sesja odbyła się w hali sportowej Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji)

Ad. 1 Obrady otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Bisialski, witając radnych i zaproszonych gości.

Ad. 2 Na podstawie obecności 20 radnych stwierdzono prawomocność obrad. ( listy obecności stanowią zał. nr 1 )

Ad. 3 Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, a następnie wniósł o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki – jako pkt. 22.

Wniosek został poddany pod głosowanie, w wyniku którego uchwała została wprowadzona do porządku obrad jednogłośnie.

Radni nie zgłosili uwag, porządek obrad po zmianie został przyjęty jednogłośnie, w następującym brzmieniu:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokółów z XII i XIII Sesji Rady Miejskiej.
 5. Debata nad Raportem o stanie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w roku 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za rok 2019. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2020.
 11. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami na rok 2019.
 12. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim za rok 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za 2019 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Nowy Dwór Mazowiecki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie oświaty.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2020 roku.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Jarzębinowej 9, 11, 13, 15 w Nowym Dworze Mazowieckim.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, pomiędzy Gminą Miastem Nowy Dwór Mazowiecki, a osobą fizyczną.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 23. Informacja o pracy Burmistrza Miasta między sesjami.
 24. Informacja o pracy Rady Miejskiej między sesjami.
 25. Interpelacje i zapytania radnych.
 26. Sprawy różne.
 27. Zamknięcie sesji.

( proponowany porządek obrad, wniosek Burmistrza Miasta oraz protokóły głosowania stanowią zał. nr 2 )

Ad. 4 Przyjęcie protokółów z XII i XIII Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w okresie między sesjami nie zgłoszono uwag do protokółów z XII i XIII Sesji Rady Miejskiej, po czym poddał pod głosowanie wniosek o ich przyjęcie.

W wyniku głosowania, Protokół Nr XII/2020 z Sesji Rady Miejskiej w dniu  04 lutego 2020r. oraz Protokół Nr XIII/2020 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w dniu 08 maja 2020r. zostały przyjęte 19 gł. – za, przy 1 gł. nieoddanym.  ( protokół głosowania stanowi zał. nr 3 )

Ad. 5 Debata nad Raportem o stanie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w roku 2019.

         Radni otrzymali na piśmie Raport o stanie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w roku 2019, który stanowi zał. nr 4 do protokółu.

         Radny – Marcin Ozdarski zgłosił, że chciałby przedstawić prezentację audiowizualną, ale w tym celu potrzebuje udostępnienia laptopa burmistrza miasta.

         Przewodniczący Rady – Krzysztof Bisialski nie zgodził się, gdyż jak stwierdził - takie rzeczy radny powinien zgłosić dużo wcześniej przed sesją, aby m.in. można było przygotować niezbędny sprzęt.

W związku z powyższym radny – Marcin Ozdarski złożył wniosek o zarządzenie 30 min. przerwy w obradach, w celu przywiezienia laptopa.

Wniosek został poddany pod głosowanie, w wyniku którego nie uzyskał akceptacji radnych ( za – 3 gł., przeciw – 12 gł., 5 gł. nieoddanych ). Protokół głosowania stanowi zał. nr 4a )

W debacie udział wzięli:

         Radny Marcin Ozdarski zabierał głos 6 razy. Na początku stwierdził, że przedłożony radnym Raport to dokument przygotowany na kolanie, w sposób chaotyczny i niespójny. Są w nim same ogólniki, a brak jest szczegółów i kierunków rozwoju miasta.  W trakcie swoich wypowiedzi radny odniósł się do poszczególnych punktów Raportu, zgłaszał bardzo dużo uwag i bardzo dużo szczegółowych pytań. M.in. poruszył tematy dotyczące:

- powołania i funkcjonowania Rady Seniorów, w tym Karty Seniora;

- realizacji Projektu RESTAURA;

- funkcjonowania komunikacji miejskiej;

- terenu pod parking „Parkuj i Jedź” przy ul. Morawicza;

- formy przekazywania środków organizacjom pozarządowym;

- Programu Rewitalizacji Miasta, w tym kwestie finansowe dot. GKO, modernizacji bloków carskich w Modlinie Twierdzy;

- planu gospodarki niskoemisyjnej;

- kosztów promocji miasta;

- wyników finansowych i działalności spółek gminnych ( ZEC, ZWiK, Energetyka, ZBK);

- ochrony zdrowia mieszkańców;

- działalności inwestycyjnej ( remont nawierzchni boiska i bieżni w NOSiR);

- budżetu Obywatelskiego;

- Programu Stypendialnego;

- konieczności dofinansowania MZO i podwyżek dla pracowników zakładu;

- powołania nowego prokurenta ZEC;

- implementacji Strategii Rozwoju Miasta

- protokółu pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim przez RIO.

         Burmistrz Miasta – Jacek Kowalski ustosunkował się do poruszonych przez radnego zagadnień i udzielił stosownych, obszernych wyjaśnień. Zwrócił również uwagę, że radni otrzymali Raport dużo wcześniej i mogli zadawać takie szczegółowe pytania na posiedzeniach komisji. Wtedy można by było przygotować precyzyjne odpowiedzi.

Następnie radny – Michał Świokło zapytał co się dzieje w sprawie likwidacji ronda za mostem w Modlinie i budowie nowego na wysokości restauracji BORODINO; czy środki ze sprzedaży budynku przez ZBK będą przeznaczone na remont budynku przy ul. Chłodnia i czy miasto zakupiło już przyrząd do pomiaru próbek popiołu.

Burmistrz Miasta odpowiedział radnemu, iż likwidacji ronda nie będzie. Miasto wykona w tym roku dokumentację techniczną na budowę drugiego ronda na skrzyżowaniu dróg nr 85 i 62, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma wpisać zadanie do planu i wykonać do 2022r. ZBK sprzedało działkę na ul. Modlińskiej i te środki będą przeznaczone na remonty budynków komunalnych. Miasto przymierza się do zakupu urządzenia do pomiaru popiołu.

Radna – Angelika Sosińska stwierdziła, że realizacja zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Niestety program profilaktyki zdrowotnej nigdy nie był opracowany i realizowany w mieście. Partycypację miasta w przedsięwzięcia realizowane z innymi podmiotami nie można zakwalifikować jako realizację zadania własnego. Tę kwestię należy poprawić.

Poza tym, odnosząc się do Raportu jako dokumentu przypomniała, że   w zeszłym roku zwracała uwagę na braki, które niestety nie zostały uzupełnione. Dokument ten powinien zawierać takie elementy jak: kierunki dążeń, plany, porównania na przestrzeni lat, nie tylko do ocenianego roku, aby można było stwierdzić w jakim rzeczywiście stanie jest miasto i czy raport odpowiada na założenia wynikające z przyjętych polityk, realizowanych programów i strategii różnych zadań, które miasto ma realizować. Po tym Raporcie niczego więcej nie można się dowiedzieć jak: nazwy zadań, realizacja zadań, ale bez stanu i stopnia realizacji, środki finansowe przyznane na dany cel, ewentualnie źródła dofinansowania. Natomiast nie ma analizy ryzyka, szans, zagrożeń czy te zadania się powiodą, czy nie. Nie ma też żadnych wyników przeprowadzonej wcześniej ewaluacji. Raport ma być podsumowaniem, powinien zawierać pewne dane interpretacyjne, odnosząc się do stanu na przestrzeni lat i wskazując nasze miejsce w takiej linii życia miasta.

 Burmistrz Miasta odnosząc się do wypowiedzi radnej stwierdził, iż miejscem interpretacji jest sala obrad, gdyż nawet fakty każdy inaczej interpretuje. Raport to jest zrobione zdjęcie i nie będzie w nim takich zapisów. Raport jest kwestią polityczną, a nie tylko i wyłącznie podsumowaniem. Jeśli chodzi o temat profilaktyki zdrowotnej, to w przepisach nie ma określonych konkretnych zadań, więc co roku są one inne.

Radna – Agnieszka Kowalska poruszyła kwestię architektury zieleni w mieście i stwierdziła, że dosadzanie wielokrotnie roślin w ciągu roku generuje koszty. Uważa, że powinien być opracowany plan i powinno się sadzić rośliny, które nie wymagają pielęgnacji i częstego podlewania. Poza tym zwróciła uwagę, iż rejon Modlina Twierdzy jest zaniedbany pod tym względem. Odnośnie inwestycji radna uważa, że należy więcej realizować drobnych zadań, niezbędnych do życia codziennego mieszkańców.

Na tym debata nad Raportem o stanie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w roku 2019 została zakończona.

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Wiceprzewodniczący Rady – Jerzy Plackowski zgłosił wniosek o nieczytanie treści uchwał w całości.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, przy obecności 20 radnych.

Radni nie zgłosili uwag. Uchwała Nr XIV/ 199 /2020 w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki została podjęta stosunkiem głosów: za – 14, przeciw – 4, wstrzym.się – 2.

( uchwała oraz protokóły głosowania stanowią zał. nr 5 )

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za rok 2019.

Niniejszy punkt porządku obrad przebiegał następująco:

Skarbnik Miasta-Anna Palczowska zapoznała radnych z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie   Nr Ci.113.2020 z dnia 27 kwietnia 2020r., zawierającą pozytywną opinię o przedłożonym przez Burmistrza Miasta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019r.

Ze strony radnych nie wniesiono uwag, więc wysłuchano opinii  merytorycznych komisji Rady.  Komisje zaopiniowały pozytywnie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w zakresie swojego działania.

 Po wysłuchaniu opinii komisji Wiceprzewodniczący Rady – Roman Biliński odczytał Uchwałę nr XIV/ 200 /2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za rok 2019, która następnie została poddana pod głosowanie.

W wyniku głosowania powyższa uchwała została podjęta stosunkiem głosów: za – 14, przeciw – 3, wstrzym.się – 3, przy obecności 20 radnych.  ( uchwała, Zarządzenie Nr 63/2020 z dnia 26 marca 2020r i Nr 90/2020 z dnia  3 czerwca 2020r. Burmistrza Miasta , uchwała RIO oraz protokół głosowania stanowią zał. nr 6 )      

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za rok 2019. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Ryszard Brzeziński odczytał Uchwałę Komisji  Nr 2/2020 z dnia 9 czerwca 2020r., w której Komisja Rewizyjna wydaje  pozytywną  opinię o wykonaniu budżetu miasta za 2019 rok i wnioskuje  o udzielenie Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki absolutorium  z tego tytułu.      

  W uzasadnieniu do uchwały Komisja Rewizyjna stwierdza, że rozpatrzyła przedłożoną przez Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki dokumentację, a w szczególności:

-  Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za rok 2019 wraz z objaśnieniami.

-  Sprawozdanie finansowe za 2019 rok.

-  Informację o stanie mienia Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

-  Uchwałę Nr Ci. 113.2020 Składu  Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.

Komisja brała pod uwagę również informacje wynikające z przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną kontroli działalności Burmistrza Miasta, jednostek oraz zakładu budżetowego pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości wydatkowania środków budżetowych w 2019 roku.

Komisja Rewizyjna badając gospodarkę finansową, w tym wykonanie budżetu miasta za 2019 rok wysłuchała także ustnych informacji Burmistrza Miasta oraz Skarbnika Miasta na posiedzeniu w dniu 09 czerwca 2020 roku. 

Komisja Rewizyjna stwierdziła na podstawie przedłożonego przez Burmistrza Miasta sprawozdania, że uchwalony przez Radę Miejską w Nowym Dworze Mazowieckim budżet na 2019 rok po uwzględnieniu zmian w ciągu roku zakładał dochody w wysokości 194.467.593,12 zł, natomiast wykonanie dochodów na koniec 2019 roku wyniosło 168.809.361,64 zł, co stanowi 86,81 % planu, w tym: dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 151.825.900,88 zł, co stanowi 95,11 % planu i dochody majątkowe w kwocie 16.983.460,76 zł, tj. 48,76 % planu.

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2019 r. po uwzględnieniu zmian  w ciągu roku przewidywał wydatki w wysokości 188.943.526,12 zł, natomiast wykonanie wydatków na koniec roku 2019 wyniosło 165.956.108,12 zł, co stanowi 87,83 % planu, z tego: wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 148.475.441,38 zł, co stanowi 93,74 % planu,  a wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 17.480.666,74 zł, co stanowi 57,22 % planu.

Wynik budżetu za rok 2019 zamknął się nadwyżką w kwocie 2.853.253,52 zł, na planowaną nadwyżkę w kwocie 5.524.067,00 zł. Zrealizowane zostały przy tym planowane rozchody tj. spłata kredytów i pożyczek w wysokości  9.848.180,00 zł.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani osiągnięte zostały dochody w kwocie 1.142.966,07 zł oraz nadwyżka z roku 2018 w wysokości 545.083,84 zł, zaś wykonanie wydatków wyniosło 1.245.162,43 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 442.887,48 zł zostały w dniu 08 maja 2020 r. wprowadzone do uchwały budżetowej na rok 2020 na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

W związku z tym, że Komisja Rewizyjna nie stwierdziła negatywnych zjawisk w wykonaniu budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za 2019 rok orzeka, jak  w sentencji.

Po wysłuchaniu opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej  Skarbnik Miasta – Anna Palczowska odczytała Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ci.162.2020 z dnia 15 czerwca  2020r., która zawiera pozytywną opinię na temat powyższego wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium za rok 2019.

Radni nie zgłosili uwag do opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej, więc Wiceprzewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr XIV/ 201  /2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.

 Poddana pod głosowanie w/w uchwała została podjęta stosunkiem głosów: za – 14, przeciw – 4, wstrzym.się - 2, przy 20 obecnych radnych.  

( powyższa uchwała oraz: wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium, uchwała RIO oraz protokół głosowania  -   stanowią załącznik nr 7  do niniejszego protokółu ).

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Projekt uchwały został szczegółowo omówiony na posiedzeniach merytorycznych komisji Rady, które nie wniosły uwag i zaopiniowały zmiany w WPF pozytywnie.

Uchwała Nr XIV/ 202 /2020 w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta została podjęta 17 gł.- za, przy 3 gł. – wstrzym.się.  ( uchwała i protokół głosowania stanowią zał.nr 8 )

Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2020.

Proponowane zmiany w budżecie miasta zostały szczegółowo omówione na posiedzeniach merytorycznych komisji Rady. Komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie, bez uwag. 

Radny – Marcin Ozdarski poprosił o omówienie zmian dotyczących planu przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Oczyszczania oraz zaproponował poprawkę do zmian w budżecie tj. przesunięcie środków z r.75075 § 4300 w wysokości 35.000,00 do r. 75095 § 3250 na wypłatę stypendiów naukowych dla młodzieży szkolnej.

Kwestie dot. MZO omówiła Skarbnik Miasta- Anna Palczowska, natomiast   Burmistrz Miasta – Jacek Kowalski wyjaśnił radnemu, że nie trzeba przenosić środków, gdyż one są w budżecie zabezpieczone i mogą być jeszcze w tym roku wydane, po konsultacji z dyrektorami szkół, którzy są kompetentni do dokonania oceny uczniów. Propozycja niewypłacania stypendiów wyszła ze środowiska oświatowego. Dyrektorzy uznali, że trudno jest w obecnej sytuacji pandemii miarodajnie ocenić wyniki i poziom uczniów. Jeżeli jednak dyrektorzy szkół stwierdzą, że są w stanie ocenić uczniów, to miasto jest przygotowane na wypłatę stypendiów.

W związku z powyższym radny – Marcin Ozdarski poprosił o wskazanie, gdzie w budżecie te środki są zabezpieczone i na jaką kwotę, a ponieważ nie otrzymał odpowiedzi stwierdził, że przygotuje i złoży interpelację na ten temat.

Więcej uwag nie zgłoszono. Poddana pod głosowanie Uchwała Nr  XIV/ 203 /2020 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2020 została podjęta 17 gł. – za, przy 3 gł. – wstrzym.się.  ( uchwała i protokóły głosowań stanowią zał.nr 9 )

Ad. 11 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami na rok 2019.

Radni otrzymali do zapoznania się sprawozdanie pisemne, które stanowi zał. nr 10 do protokółu.

 Rada Miejska przyjęła przedłożone sprawozdanie bez uwag.

Ad. 12 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim za rok 2019.

 Radni otrzymali obszerne sprawozdanie przygotowane przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej, które stanowi zał. nr 11 do protokółu.

W dyskusji nad przedłożonym dokumentem głos zabrali:

Radna – Angelika Sosińska stwierdziła, że dokument jest znacznie lepszy niż w latach poprzednich, ponieważ są porównania, są wnioski, ale są też i braki. Przy następnym opracowaniu należy zwracać uwagę, aby każdy obszar działalności OPS był tak opisywany. Niepokojącym jest to, że OPS – tak przynajmniej wynika ze sprawozdania – nie przystąpił do żadnego zadania w ramach dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Radny – Marcin Ozdarski pochwalił realizację programu „Puszek Okruszek” oraz poruszył kwestię zwrotu dotacji do budżetu, nagród wynagrodzeń pracowników OPS, zmian w Regulaminie Organizacyjnym, a także zwrócił uwagę na fluktuację kadr.

Po udzieleniu wyjaśnień przez Burmistrza Miasta – Jacka Kowalskiego Rada Miejska przyjęła przedłożone sprawozdanie do akceptującej wiadomości, bez uwag.

Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za 2019 rok.

Niniejszą uchwałą Rada Miejska  przyjmuje ocenę zasobów pomocy społecznej Gminy Nowy Dwór Mazowiecki przygotowaną w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Zasoby te obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadanie pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący.

Ocena zasobów pomocy społecznej obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy.

Komisje merytoryczne Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie, bez uwag.

Uchwała Nr XIV/ 204 /2020 w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie. ( uchwała i protokół głosowania stanowią zał. nr 12  )

Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Nowy Dwór Mazowiecki.

Niniejszą uchwałą określa się średnią cenę jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021  w  wysokości:

1. Benzyna  95 - 4,11 zł/l

2. Benzyna  98 - 4,42 zł/l

3. ON - 4,16 zł/l

4. LPG - 1,84 zł/l

Podjęcie  uchwały jest związane ze zmianą przepisów w zakresie zwrotu rodzicom  kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych ,o ile dowóz i opiekę do szkół , przedszkoli ,ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych realizują rodzice.

Sposób ustalenia średnich cen paliwa w gminie zostało uśrednione na podstawie ceny paliw na stacjach benzynowych  na dzień 09 czerwca 2020r. znajdujących się na ternie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Komisje merytoryczne Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie, bez uwag.

Uchwała Nr XIV/ 205 /2020 w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie.( uchwała i protokół głosowania stanowią zał. nr 13  )

Ad. 15 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe.

Tworzy się wydzielone rachunki dochodów dla następujących jednostek budżetowych:

 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Młodzieżowa 1,
 2. Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Długa 10,
 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3  w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Szkolna 3,
 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Bema 312,
 5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Słowackiego 2,
 6. Szkoła Podstawowa nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Chemików 1 A,
 7. Publiczne Przedszkole nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Mazowiecka 12,
 8. Publiczne Przedszkole nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Bohaterów Modlina 26.

W przedłożonym projekcie uchwały proponuje się:

 • poszerzenie źródeł dochodów, które można gromadzić na wydzielonym rachunku dochodów o wpłaty za uszkodzone zniszczone lub niezwrócone podręczniki lub materiały edukacyjne.  
 • w przypadku publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może zdecydować, że dochód z wpłat od rodziców ucznia może być gromadzony na wydzielonym rachunku.

         Komisje merytoryczne Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie, bez uwag.

         Uchwała Nr XIV/ 206 /2020 w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie.   ( uchwała i protokół głosowania stanowią zał. nr 14  )

Ad. 16 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie oświaty.

Przyjęcie przez Radę Miejską w Nowym Dworze Mazowieckim stanowiska   w sprawie oświaty w celu efektywnej realizacji zadań oświatowych, to przyłączenie się do głosu przedstawicieli organów prowadzących placówki oświatowe w województwie mazowieckim podnoszących problem niedoszacowania kosztów realizacji zadań z zakresu oświaty i nawarstwiających się w związku z tym problemów zarządzania oświatą. Brak zapewnienia wystarczających środków na zadania subwencjonowane, w tym wynagrodzenia, będzie skutkowało pogorszeniem warunków edukacji i wpłynie niekorzystnie na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci. Stanowisko Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w tej sprawie jest wezwaniem do podjęcia działań zapobiegających pogłębianiu się deficytu w samorządach i prowadzących do efektywnego zarządzania funduszami na realizację zadań oświatowych.

Komisje merytoryczne Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie, bez uwag.

Uchwała Nr XIV/ 207  /2020 w powyższej sprawie została podjęta 19 gł. – za, przy 1gł. – wstrzym.się.   ( uchwała i protokół głosowania stanowią zał. nr 15 )

Ad. 17 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim przyłącza się do apelu jednostek samorządu terytorialnego i przyjmuje stanowisko dotyczące trudniej sytuacji funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rada wyraża swoje zaniepokojenie aktualnymi problemami występującymi w funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami komunalnymi i uważa, że niezbędne jest pilne podjęcie wspólnych działań (w tym legislacyjnych) w celu wypracowania spójnych i kompleksowych rozwiązań systemowych prowadzących do poprawy obecnej sytuacji. Rozwiązanie obecnego kryzysu wymaga podjęcia zdecydowanych i pilnych działań, w przeciwnym wypadku nie uda się zatrzymać fali gwałtownych podwyżek opłat za odpady, które uderzają bezpośrednio w naszych mieszkańców.

Komisje merytoryczne Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie, bez uwag.

Uchwała Nr XIV/ 208 /2020 w powyższej sprawie została podjęta 19 gł. – za, przy 1 gł. – wstrzym.się.    ( uchwała i protokół głosowania stanowią zał. nr 16  )

Ad. 18 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2020 roku.

W „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2020 roku”, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XIII/189/2020 Rady Miejskiej z dnia 8 maja 2020r., nowe brzmienie otrzymuje § 20 poprzez wykreślenie pkt 3 z programu.

Komisje merytoryczne Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie, bez uwag.

Uchwała Nr XIV/ 209/2020 w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie.  ( uchwała i protokół głosowania stanowią zał. nr 17  )

Ad. 19 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Jarzębinowej 9, 11, 13, 15 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Przedmiotową uchwałą ustala się lokalizację inwestycji mieszkaniowej polegającej na zmianie sposobu użytkowania dwudziestu ośmiu lokali usługowych znajdujących się na kondygnacji parteru budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi oraz garażem podziemnym (Budynek B, C, G, H), na działkach ewidencyjnych Nr 111/9, 112/6, 113/4, 113/5, 113/7, 113/8, 113/9, 114/11, 114/12 w obrębie 46 11-05 przy ul. Jarzębinowej 9, 11, 13, 15 w Nowym Dworze Mazowieckim. Planowana inwestycja polegać będzie na zmianie sposobu użytkowania 28 lokali usługowych znajdujących się na kondygnacji parteru w wyżej wymienionych budynkach i adaptacji ich na lokale mieszkalne.

         Komisje merytoryczne Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie, bez uwag.

         Uchwała Nr XIV/ 210 /2020 w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie. ( uchwała i protokół głosowania stanowią zał. nr 18  )

Ad. 20 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, pomiędzy Gminą Miastem Nowy Dwór Mazowiecki, a osobą fizyczną. 

Niniejszą uchwałą Rada Miejska wyraża zgodę na zamianę - nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 6/20    o powierzchni 10 m2 w obrębie 31 8-05, położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Sukiennej, stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki - na nieruchomość gruntową niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów nr 3/5  o powierzchni 2 m2  w obrębie 31 8-05,  położoną przy ulicy Sukiennej, stanowiącą własność osób fizycznych. Zamiana nastąpi za dopłatą na rzecz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Dopłata będzie stanowiła różnicę wartości zamienianych nieruchomości. Komisje merytoryczne Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie, bez uwag. Uchwała Nr XIV/ 211 /2020 w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie.  ( uchwała i protokół głosowania stanowią zał. nr 19  )

Ad. 21 Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Wioletta Dylewska poinformowała, że Komisja szczegółowo rozpatrzyła petycję Koalicji Polska Wolna od 5G z dnia 23.03.2020 r., kierowaną do gmin w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami. Komisja stwierdziła, że nie ma podstaw i nie będzie kwestionować Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.  Jednocześnie Komisja wskazuje, że zgodnie z obowiązującym polskim prawem i unormowaniami Unii Europejskiej wszystkie urządzenia techniczne dopuszczone do stosowania i eksploatacji muszą posiadać potwierdzenie spełnienia wymogów technicznych poprzez posiadanie certyfikatów i świadectw dopuszczenia. W związku z powyższym Komisja wnioskuje do Rady Miejskiej o uznanie petycji za bezzasadnąNa podstawie powyższego stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji -  Rada Miejska uznaje, że wniesiona w dniu 23 marca 2020  petycja dotycząca:

 1. przyjęcia przez Radę Miejską  uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem zgodnie z żądaniem określonym  w petycji;
 2. zobowiązanie Burmistrza do wykonania Uchwały; 
 3. opublikowania jej na stałe na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na profilu Facebooka Burmistrza;
 4. przekazania Uchwały dyrektorom wszystkich szkół i przedszkoli na terenie gminy; 
 5. przekazania Uchwały władzom powiatowym, wojewódzkim i krajowym; 
 6. przeprowadzenia kampanii informacyjnych dla mieszkańców na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z PEM (telefon komórkowy, wifi i inne urządzenia bezprzewodowe)

- nie zasługuje na uwzględnienie.

Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. Komisje merytoryczne Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie, bez uwag.  Uchwała Nr XIV/ 212 /2020 w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie. ( uchwała i protokół głosowania stanowią zał. nr 20  )

Ad. 22 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Z wnioskiem o nadanie nazwy „Spełnionych Marzeń” drodze wewnętrznej, położonej w Nowym Dworze Mazowieckim, w obrębie 39 9 – 02, na działkach oznaczonych nr. ewid. 83/14, 83/30 wystąpił właściciel przedmiotowej nieruchomości oraz nieruchomości przyległych.  Propozycja nazwy uzyskała przychylną opinię Zarządu Osiedla Nr 9. Projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie Komisja Finansów, pozostali radni wyrazili swoją opinię w głosowaniu.  Uchwała Nr XIV/ 213 /2020 w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie ( uchwała i protokół głosowania stanowią zał. nr 21  )

Ad. 23 Informacja o pracy Burmistrza Miasta między sesjami.

Ze sprawozdaniem (zał. nr 22 ) Burmistrza Miasta nt. zadań realizowanych w Urzędzie Miejskim w maju 2020r. radni zapoznali się na spotkaniach swoich Klubów  i indywidualnie.

Uwag nie zgłoszono.

Ad. 24 Informacja o pracy Rady Miejskiej między sesjami. Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w okresie od  08 maja do 30 czerwca 2020r. odbyło się  12 posiedzeń stałych Komisji oraz 1 posiedzenie Komisji Doraźnej do rozpatrywania wniosków o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”.

W tym okresie Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady oraz radni uczestniczyli w różnego rodzaju spotkaniach i zebraniach organizowanych przez zarządy osiedli, instytucje oraz stowarzyszenia działające na terenie miasta.

Ad. 25 Interpelacje i zapytania radnych.   

Nie zgłoszono.

Ad. 26 Sprawy różne.

Od tego momentu obrady prowadził Wiceprzewodniczący Rady – Roman Biliński.

W tym punkcie porządku obrad radni zgłaszali różne pytania i uwagi, na które odpowiadał Burmistrz Miasta. M.in. wyjaśnił kwestie dotyczące protokółu pokontrolnego NIK z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim. Udzielone wyjaśnienia zostały przyjęte do wiadomości.

Do rozpatrzenia i ewentualnej realizacji zostały przyjęte n/w sprawy:

 1. Radna – Angelika Sosińska :
 1. zaapelowała o przychylne rozpatrzenie uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej w sprawie powołania Miejskiego Rzecznika Praw Ucznia;
 2. zwróciła uwagę na brak podejmowania interwencji przez pracowników monitoringu Straży Miejskiej wobec osób głośno zachowujących się i zakłócających spokój na terenie skweru naprzeciwko Urzędu Miejskiego.
 1. Radna – Agnieszka Kowalska :
 1. zwróciła się z prośbą o interwencję w sprawie parkingu przy ul. Bema 311, na którym miejsca do parkowania dla niepełnosprawnych kierowców są zarośnięte i niewidoczne;
 2. zgłosiła potrzebę zmiany organizacji ruchu na niebezpiecznym skrzyżowaniu ul. Obwodowej, Bema i Chrzanowskiego, poprzez zastosowanie sygnalizacji świetlnej lub ronda.
 1. Radny – Marcin Ozdarski :
 1. poprosił o udzielenie odpowiedzi na piśmie na pytania dot. prokurenta Zakładu Energetyki Cieplnej:
 • czy powołany w dniu 13 maja 2020r. prokurent jest etatowym pracownikiem?
 • jakie wykonuje stanowiska?
 • jakie ma kompetencje i doświadczenie do pełnienia takiej funkcji?
 • czy z tytułu prokury otrzymuje wynagrodzenie?
 1. zwrócił się o uzupełnienie odpowiedzi na pytania z Sesji Rady Miejskiej w dniu 8 maja 2020r. o kwestie:
 • przeprowadzenia dobrowolnych badań pracowników placówek oświatowych na przeciwciała wirusa SARS-Cov19;
 • czy pozostałe placówki ( poza Zespołem Szk.-P Nr 4 i PP-1) zakupiły już ozonatory?
 1. Radna – Mirosława Boroń zwróciła się z prośbą o interwencję w sprawie obraźliwych graffitów na ścianie garażu przy ul. rtm. W. Pileckiego. Przed zakończeniem obrad oddano głos mieszkańcowi miasta, który zgłosił, że nie otrzymał odpowiedzi na swoje pismo dot. Biblioteki Miejskiej oraz zasygnalizował, że na ul. Bohaterów Modlina jest zapchana studzienka ściekowa i woda wypływa na ulicę. Burmistrz Miasta udzielił mieszkańcowi zadawalających go odpowiedzi.     

Ad. 27 Na tym Wiceprzewodniczący Rady – Roman Biliński zamknął XIV Sesję Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 30 czerwca 2020r. ( godz. 16:50).

 

 

Protokółowała:

Julita Michałowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Krzysztof Bisialski

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Roman Biliński 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2021-05-28 11:18:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2021-05-28 13:16:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25890156