XXII Sesja Rady Miejskiej (8 czerwca 2021 r.)

Proponowany porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim, która odbędzie się 8 czerwca 2021 r. (wtorek) godz. 10:00.

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokółu z XX Sesji Rady Miejskiej w dniu 23.03.2021 r. i protokółu z XXI Sesji Rady Miejskiej w dniu 29.04.2021 r.
5. Debata nad Raportem o stanie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w roku 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za rok 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za rok 2020. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowy zakład budżetowy do budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz sposobu i terminu rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dotyczy wniosku Nr RPMA.05.03.00-14-i371/20 pt. „Modernizacja i adaptacja historycznego obiektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na potrzeby Wystawy Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za 2020 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki w roku 2021.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (ul. Sukienna).
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (na rzecz S.O. ”Pestka”).
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (na rzecz PGE).
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 4 marca 2021 r.
22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 5 marca 2021 r.
23. Informacja o pracy Burmistrza Miasta między sesjami.
24. Informacja o pracy Rady Miejskiej między sesjami.
25. Interpelacje i zapytania radnych.
26. Sprawy różne.
27. Zamknięcie sesji.

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2021-06-01 11:15:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2021-06-01 11:23:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki