☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 05.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Nr XXII/307/2021 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 czerwca 2021r

Uchwała Nr XXII/307/2021 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 czerwca 2021r. w sprawie terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowy zakład budżetowy do budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz sposobu i terminu rocznych rozliczeń  i dokonywania wpłat do budżetu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020r. poz. 713 i 1378) oraz art. 15 ust. 7 i art. 16 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), w związku z § 42, § 43 i § 44 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1718), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1Określa się termin i sposób ustalania wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez Miejski Zakład Oczyszczania do budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz sposób i termin rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu w następujący sposób:

  1. Miejski Zakład Oczyszczania nie dokonuje zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki;
  2. w terminie do 30 czerwca roku następującego po danym roku budżetowym, Miejski Zakład Oczyszczania wpłaca do budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki nadwyżkę środków obrotowych ustaloną zgodnie z § 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1718).

§ 2Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisialski

Uzasadnienie do uchwały Nr XXII/307/2021  Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim  z dnia 8 czerwca 2021 roku  w sprawie terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowy zakład budżetowy do budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz sposobu i terminu rocznych rozliczeń  i dokonywania wpłat do budżetu

Zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tworząc samorządowy zakład budżetowy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.) określa terminy i sposób ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez Zakład do budżetu j.s.t. oraz sposób i terminy rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu. Dotychczas, powyższe nie zostało określone dla Miejskiego Zakładu Budżetowego, co czyni się niniejszą uchwałą. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Wytworzył:
(2021-06-08)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2021-06-16 11:39:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2021-06-25 10:40:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25890156