☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 05.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Nr XXII/308/2021 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 czerwca 2021r.

Uchwała Nr XXII/308/2021 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 czerwca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dotyczy wniosku Nr RPMA.05.03.00-14-i371/20 pt. „Modernizacja i adaptacja historycznego obiektu  Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na potrzeby Wystawy Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713, 1378) oraz art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. 2019 poz. 1479) Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1 Wyraża się zgodę na przystąpienie do realizacji zadania w ramach Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych dotyczącego projektu Nr RPMA.05.03.00-14-i371/20 pt. „Modernizacja i adaptacja historycznego obiektu  Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na potrzeby Wystawy Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

§ 2 Zobowiązuje się do zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania, o którym mowa w § 1 uchwały w wysokości 458.414,63 zł, w budżecie na rok 2021 – w wysokości 272.195,12 zł i na rok 2022 – w wysokości 186.219,51 zł oraz zabezpieczenia środków niezbędnych do utrzymania rezultatów projektu, określonych w Regulaminie konkursu nr RPMA.05.03.00-IP.01-4-105/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Typ projektów: Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisialski

Wytworzył:
(2021-06-08)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2021-06-16 15:54:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2021-06-25 10:40:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25890156