☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 05.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała nr XXII/ 318 /2021 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 czerwca 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Uchwała nr XXII/ 318 /2021 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 czerwca 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z 8.marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz. 713 t.j.) oraz art. 9 ust. 2 oraz art. 13 ust 1 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870), uchwala się, co następuje:

§ 1 Uznaje się, że petycja wniesiona w dniu 5 marca 2021 r w sprawie uchwalenia przepisów zakazujących, na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki, sprzedaży towarów i płynów jednorazowych plastikowych opakowaniach, nie zasługuje na uwzględnienie.

§ 2 Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.

§ 3 O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszących.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisialski

Uzasadnienie

W dniu 5 marca 2021 r wpłynęła do tutejszego Urzędu pismo w sprawie uchwalenia przepisów zakazujących, na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki, sprzedaży towarów i płynów jednorazowych plastikowych opakowaniach.

Pismo zostało zakwalifikowane, jako petycja na podstawie art. 3 ustawy o petycjach  z dnia 11 lipca 2014r. Dz.U z 2018r. poz. 870 (O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna) oraz z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach (przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji).

Stosownie do postanowień art. 18b ust. 1 ustawy z 8.marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz. 713 t.j.)  Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. 2018 poz. 870).

W petycji z dnia  5 marca 2021 roku złożonej w interesie publicznym autorzy apelują o rozważenie uchwalenia uchwały zakazującej na terenie powiatu nowodworskiego sprzedaży towarów i płynów w jednorazowych plastikowych opakowaniach.

Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uznaje żądanie za bezzasadne z następujących przyczyn:

Przede wszystkim skierowanie tak sformułowanej petycji do Rady Miejskiej, stanowi ominięcie przewidzianej w/w przepisami procedury inicjatywy uchwałodawczej. Przepisy określają zasady obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w art. 41a ustawy o samorządzie gminnym.

Po drugie ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi określa: 1) wymagania, jakim powinny odpowiadać opakowania wprowadzane do obrotu, 2) zasady działania organizacji odzysku opakowań, 3) zasady postępowania z opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi, 4) zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej oraz opłaty recyklingowej - w celu zmniejszenia ilości i szkodliwości dla środowiska materiałów i substancji zawartych w opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz ilości i szkodliwości dla środowiska opakowań i odpadów opakowaniowych na etapie procesu produkcyjnego, wprowadzania do obrotu, dystrybucji i przetwarzania, w szczególności przez wytwarzanie czystych produktów i stosowanie czystych technologii (art 1 ust. 1).

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi określa prawa i obowiązki przedsiębiorców.  Tym samym na gruncie przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej została uregulowana kwestia stosowania w obrocie gospodarczym (także sprzedawania), opakowań, w tym toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, a także związane z tym prawa i obowiązki przedsiębiorców, jak również zasady postępowania z tymi opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi.

Wobec tego nie ma podstaw prawnych do podjęcia dodatkowych rozstrzygnięć w sprawie, albowiem materia objęta petycją jest już uregulowana w wyżej wymienionych przepisach wyższego rzędu.

 

Wytworzył:
Sebastian Bańbura
(2021-06-08)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2021-06-21 11:37:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2021-06-25 12:07:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25890156