☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 05.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 5/2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 02.08.2021 r. 

GP.6733.2.2021

 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z poźn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 30.07.2021 dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Dąbrowskiego, wydana została decyzja nr 5/2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu roboczym w przewodzi 0,5 MPa tj. gazociągu średniego ciśnienia PE Ø40 mm o długości L=74,0 m na terenie działek ewidencyjnych o nr: 511/4, 527/13 obręb 0061 Okunin w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Spokojnej.

         Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją w przedmiotowej sprawie. Powyższa dokumentacja dostępna jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Zakroczymskiej 30 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego – pok. 325A.

         Od niniejszej decyzji służy stronom postępowania administracyjnego odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w terminie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia (zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego).

         Zgodnie z art. 53 ust.6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

        

                                                        Podpisał:

                                                        Z up. Burmistrza

                                                        /-/ Andrzej Szakuro

                                                        Naczelnik Wydziału Gospodarki

                                                        Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

 

Wytworzył:
Andrzej Szakuro
(2021-08-02)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2021-08-02 11:07:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2021-08-02 11:10:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25890156