Proponowany porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej


 

Proponowany porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej która odbędzie się w dniu   29 listopada  2021r. o godz.1000

1.    Otwarcie sesji.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Przedstawienie porządku obrad.

4.    Przyjęcie protokołów z XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI Sesji Rady Miejskiej.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2022r.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2022 r.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.

8.    Podjęcie uchwały  zmieniającej w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki energetycznej finansowanej ze środków Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego.

9.    Debata nad projektem budżetu miasta na rok 2022.

10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2022-2041

11. Podjęcie Uchwały Budżetowej Miasta  Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2022.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2021 - 2041.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasto Nowy Dwór Mazowiecki z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2022-2032.

14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody- drzew gatunku dąb szypułkowy, rosnących w nier. 19 obręb 8-08 przy ul. Paderewskiego 9 w Nowym Dworze Mazowieckim.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania powiatowego przez gminę polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2022 rok.

18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2022.

19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i pomocy rzeczowej oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania.

20. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie uchwały powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowiecki i nadania jej statutu.

21. Podjęcie uchwały  w sprawie regulaminu parkingu działającego w systemie ,,Parkuj i Jedź’’ przy ul. Morawicza w Nowym Dworze Mazowieckim.

22.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do Stowarzyszenia Gmin „Metropolia Warszawa”.

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy na czas oznaczony do lat trzech. (grunt przyległy, garaże, pawilony, parkingi, reklamy, ogródki działkowe, inny cel)

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy na czas oznaczony do lat trzech. ( ul. Kopernika)

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy na czas oznaczony do lat trzech. ( Młodzieżowa)

26. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy  dzierżawy  na okres dłuższy niż 3 lata. ( ul. Gen. Thomme)

27. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz wyrażenia zgody na udzielenia bonifikaty. ( ul. Żródlana 28)

28. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz wyrażenia zgody na udzielenia bonifikaty. ( ul. Żródlana 14)

29. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz wyrażenia zgody na udzielenia bonifikaty. ( ul. Akacjowa 39)

30. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz wyrażenia zgody na udzielenia bonifikaty. ( ul. Na Skarpie 1)

31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. ( ul. Nowodworska)

32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. ( ul. Daszyńskiego

33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy, Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.( ul. Towarowa)

34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. ( Aport)

35. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad diet radnych.

36. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Pana Jacka Kowalskiego.

37.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry. (1 CASINO – ul. Szpitlna)

38. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry.(2 CASINO ul. Bema)

39. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry.(3 BOOKMACHER ul. Szpitlna )

40. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry.(4 BOOKMACHER – ul. Bema)

41. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry.(5 PROVITEL- ul. Szpitalna)

42. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry.(6 PROVITEL – ul. Bema)

43. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry.(7 ARMINOTTO – u. Szpitalna)

44. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry.(8 ARMINOTTO – ul. Bema)

45. Podjęcie uchwały w sprawie złożonych wniosków.

46. Sprawozdanie o pracy Burmistrza Miasta między sesjami.

47. Informacja o pracy Rady Miejskiej między sesjami.

48. Interpelacje i zapytania radnych.

49. Sprawy różne.

50. Zamknięcie sesji

Wytworzył:
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2021-11-23 12:20:27)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki