Uchwała Nr XXX/392/2021 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia zadania powiatowego przez gminę polegającego na utrzymaniu pasa drogowego dróg po

UCHWAŁA NR  XXX/392/2021 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z dnia 29 grudnia  2021 roku w sprawie przyjęcia zadania powiatowego przez gminę polegającego na utrzymaniu pasa drogowego dróg powiatowych na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 11 w związku z art. 8 ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, z późn. zm.), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.  1. Przyjmuje się zadanie Powiatu Nowodworskiego polegające na utrzymaniu dróg powiatowych na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (ul. Kopernika, ul. Czarnieckiego, ul. Paderewskiego, ul. Morawicza oraz drogi wewnętrznej ul. Harcerskiej) w roku 2022.

2. Zadanie będzie realizowane z wykorzystaniem przekazanych przez Powiat Nowodworski środków finansowych do Działu 600 Rozdz. 60014 § 4300.

3. Zakres przejętego zadania oraz zasady jego finansowania szczegółowo określi stosowne porozumienie zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Nowodworskiego, a Burmistrzem Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej 

/-/ Krzysztof Bisialski

Wytworzył:
Maciej Dąbrowski
(2021-12-29)
Udostępnił:
Wioleta Śmietańska
(2022-01-28 12:40:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Wioleta Śmietańska
(2022-01-28 12:40:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki