Uchwała Nr XXX/393/2021 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy

UCHWAŁA NR XXX/393/2021 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy na czas oznaczony do lat trzech.

                   

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) Rada Miejska  w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, tj. części Targowiska Miejskiego Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim (Nr ewidencyjny 11/19 obręb 27 8-01) o powierzchni 930 m2  na rzecz obecnych dzierżawców – właścicieli 60 pawilonów handlowych, oraz część Targowiska Miejskiego Nr 2 Nr ewidencyjny 26/3 obręb 35 8-09) o powierzchni 300 m2) na rzecz obecnych dzierżawców – właścicieli 14 pawilonów handlowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisialski

 

 

 

Wytworzył:
Robert Smal
(2021-12-29)
Udostępnił:
Wioleta Śmietańska
(2022-01-28 12:48:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Wioleta Śmietańska
(2022-01-28 12:49:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki