Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Nowy Dwór Mazowiecki zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Nowy Dwór

UCHWAŁA NR …/2022 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z dnia ………… 2022 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Nowy Dwór Mazowiecki zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy  Nowy Dwór Mazowiecki.

 

Na podstawie art.8 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.Dz. U. z 2021 r., poz.1372 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2337) Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do zawarcia z Wojewodą Mazowieckim porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Nowy Dwór Mazowiecki zadania, o którym mowa w § 1, z jednoczesnym przekazaniem dotacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Ustawa o finansach publicznych stanowi, że środki dotacji celowej przekazane na podstawie porozumienia zawartego bez uprzedniej uchwały organu stanowiącego jst jako udzielone bez podstawy prawnej pobrane nienależnie, podlegają zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności nienależytego pobrania. Nieustalenie zaś kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu, stanowi przesłankę naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

By porozumienie było zawarte zgodnie z obowiązującym prawem organ stanowiący jst musi podjąć uchwałę w sprawie przejęcia zadania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi, zezwalającą burmistrzowi miasta na podpisanie porozumienia. Do wojewody należy przesłać numer uchwały zezwalającej organom wykonawczym na podpisanie porozumień w sprawie przejęcia zadania od administracji rządowej.

Porozumienia powinny być podpisane na podstawie obowiązujących w tym obszarze przepisów:

  • art. 6 ust. 3 ustawy z 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U.2018.2337 t. j.),
  • art. 45 i 48 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021 poz 1672 ze zm),
  • art.8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.Dz. U. z 2021 r., poz.1372 ze zm.), który stanowi, iż zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

Wytworzył:
Maciej Dąbrowski
(2022-01-18)
Udostępnił:
Wioleta Śmietańska
(2022-02-18 09:03:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Wioleta Śmietańska
(2022-02-18 09:54:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki