Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania Honorowych Odznaczeń Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Projekt

UCHWAŁA NR  ... 2022 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z dnia .... 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania Honorowych Odznaczeń Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin nadawania Honorowych Odznaczeń Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc uchwały: Uchwała Nr XII/110/07 z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Nowy Dwór Mazowiecki” oraz zasad jego nadawania; Uchwała Nr V/43/15 z dnia 31 marca 2015 r.; Uchwała Nr IV/42/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji doraźnej do rozpatrywania wniosków o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Nowy Dwór Mazowiecki” oraz powołania jej przewodniczącego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie a art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej należy nadawanie honorowego obywatelstwa gminy.

Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim Uchwałą Nr XII /110/07 z dnia 28 sierpnia 2007 r. ustanowiła tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”.

Celem niniejszej Uchwały jest poszerzenie katalogu niezależnych od siebie odznaczeń nadawanych przez Radę Miejską w Nowym Dworze Mazowieckim tj: nadawanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Nowy Dwór Mazowiecki” oraz wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”.

Niniejszy projekt Uchwały systematyzuje w sposób odrębny zasady i tryb wyróżniania osób, które miały lub będą mieć szczególne zasługi dla rozwoju i promocji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Przedstawiony projekt nowej Uchwały określa:

 1. kto może wystąpić z wnioskiem o nadanie honorowego odznaczenia;
 2. kto opiniuje wnioski;
 3. komu mogą być nadane honorowe odznaczenie i za co;
 4. powody odebrania honorowych odznaczeń;
 5. uprawnienia osób, którym nadano honorowe odznaczenia.

Wobec powyższego podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania Honorowych Odznaczeń Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jest w pełni uzasadnione.

 

Załącznik do Uchwały Nr  /   /2022

Rady Miejskiej w Nowym Dworze

Mazowieckim z dnia               2022 r.

 

REGULAMIN NADAWANIA HONOROWYCH ODZNACZEŃ MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

§ 1

Regulamin określa zasady nadawania odznaczeń Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 2

 1. Honorowymi odznaczeniami Miasta Nowy Dwór Mazowiecki są:

- tytuł: HONOROWY OBYWATEL MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI;

- wyróżnienie: ZASŁUŻONY DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI.

         2. Honorowe odznaczenia Miasta nadaje Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim w formie uchwały, pełnoletnim osobom fizycznym, obywatelom Polski oraz osobom z zagranicy. Honorowe odznaczenie może być nadane tej samej osobie tylko raz.

         3. W uznaniu szczególnych zasług dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki odznaczenie można przyznać pośmiertnie.

§ 3

 1. Tytuł Honorowy Obywatel Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jest najwyższym odznaczeniem nadawanym przez Radę Miejską w Nowym Dworze Mazowieckim, osobom szczególnie zasłużonym dla Miasta, znanym ze swoich osiągnięć szeroko poza granicami Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, które w jakikolwiek sposób swoją działalnością lub życiem były lub są z Nowym Dworem Mazowieckim związane, a ponadto mogą i chcą przyczynić się do popularyzacji naszego Miasta w Polsce i/lub na świecie bez względu na miejsce urodzenia, zamieszkania, narodowość.
 2. Wyróżnienie Zasłużony dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jest nadawane osobom, które swoją pracą, twórczością artystyczną czy działalnością społeczną, gospodarczą lub polityczną znacznie przyczyniły się do rozwoju Miasta Nowy Dwór Mazowiecki i mogą być wzorem postaw obywatelskich.

§ 4

 1. Z wnioskiem o nadanie Honorowego Odznaczenia Miasta Nowy Dwór Mazowiecki mogą występować:
 1. Przewodniczący Rady Miejskiej Nowy Dwór Mazowiecki na wniosek ¼ ustawowego Składu Rady Miejskiej;
 2. Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki;
 3. organizacje społeczne, stowarzyszenia i fundacje działające na terenie miasta;
 4. grupa mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego w liczbie 0,5% posiadających czynne prawo wyborcze, na dzień składania wniosku.
 1. Wniosek o nadanie Honorowego Odznaczenia Miasta Nowy Dwór Mazowiecki powinien zwierać informacje:
 1. dane o kandydacie ( imiona, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo, dane kontaktowe );
 2. dane wnioskodawcy – dane podmiotu lub wykaz osób popierających z ich podpisami, adresami i wskazaniem przedstawiciela do kontaktu wraz z jego danymi kontaktowymi;
 3. uzasadnienie wniosku zawierające charakterystykę kandydata oraz określenie jego zasług dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki i jego mieszkańców.
 1. Wniosek o nadanie Honorowego Odznaczenia Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w przypadku osoby zmarłej powinien zwierać informacje:
 1. dane o kandydacie ( imiona, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, datę i miejsce śmierci, obywatelstwo );
 2. dane wnioskodawcy - dane podmiotu lub wykaz osób popierających z ich podpisami, adresami i wskazaniem przedstawiciela do kontaktu wraz z jego danymi kontaktowymi;
 3. uzasadnienie wniosku zawierające charakterystykę kandydata oraz określenie jego zasług dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki i jego mieszkańców;
 4. wskazanie następców prawnych kandydata.
 1. Wniosek o nadanie Honorowego Odznaczenia Miasta Nowy Dwór Mazowiecki należy składać do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim, najpóźniej do końca marca każdego roku kalendarzowego.
 2. Wniosek opiniuje Kapituła Honorowa zwana dalej „Kapitułą”.
 3. Obsługę Kapituły zapewnia Biuro Rady Miejskiej.
 4. W skład Kapituły wchodzą:
 1. Przewodniczący Rady Miejskiej Nowego Dworu Mazowieckiego;
 2. Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki lub jego przedstawiciel;
 3. Honorowi Obywatele Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 1. Kapituła podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Kapituły.
 2. Kapituła działa pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 3. W pracach Kapituły może brać udział przedstawiciel wnioskodawców bez prawa głosowania.
 4. Posiedzenia Kapituły są tajne.
 5. Kapituła rozpatruje wnioski w terminie do 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego.
 6. Kapituła w przypadku negatywnego zaopiniowania wniosku, zawiadamia o tym zgłaszającego wniosek oraz Radę Miejską Nowego Dworu Mazowieckiego najpóźniej do 15 maja każdego roku kalendarzowego.
 7. W przypadku wniosków pozytywnie zaopiniowanych Kapituła występuje o pisemną zgodę kandydata na przyjęcie odznaczenia.
 8. Wnioski pozytywnie zaopiniowane Kapituła przekazuje Przewodniczącemu Rady Miejskiej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do 20 maja, celem przygotowania projektu uchwały.
 9. Uchwałę w sprawie nadania odznaczenia podejmuje Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim na sesji w czerwcu podczas obchodów „Dni Miasta”. W szczególnych przypadkach uchwała może zostać podjęta w innym terminie. Przepisów ust. 12 i 15 nie stosuje się.
 10. Rada Miejska Miasta Nowy Dwór Mazowiecki rozpatruje tylko pozytywnie zaopiniowane przez Kapitułę wnioski.

§ 5

Osoba uhonorowana jednym z Honorowych Odznaczeń Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  ma prawo do:

1) używania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Nowy Dwór Mazowiecki” lub wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”.

2)  wpisu do Ksiąg pamiątkowych z załączeniem fotografii.

3) uczestniczenia na prawach honorowego gościa w zwyczajnych i nadzwyczajnych oraz uroczystych sesjach Rady Miejskiej.

4) bezpłatnego wstępu na imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne organizowane na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki przez Burmistrza Miasta lub jednostki organizacyjne.

§ 6

1. Osoba, której Rada Miejska nadała odznaczenie, otrzymuje Akt Nadania, medal okolicznościowy oraz pamiątkowy znaczek.

2. Wręczenia Aktu Nadania dokonuje Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki lub osoba przez niego upoważniona.

3. Wręczenie Aktu Nadania poprzedzone jest prezentacją zasług wyróżnionej osoby.

4. Odznaczenie nadane pośmiertnie umieszczane jest w formie napisu na nagrobku osoby uhonorowanej, za zgodą następców prawnych.

 5. Akt nadania pośmiertnie Honorowego Odznaczenia Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zostaje uroczyście przekazany następcom prawnym osoby odznaczonej.

§ 7

1. Rada Miejska w trybie przewidzianym do nadania Honorowego Odznaczenia, może podjąć uchwałę o jego pozbawieniu w przypadku:

a)prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo umyślne osobę odznaczoną;

b)dopuszczenia się przez osobę uhonorowaną czynu na skutek którego stała się niegodna nadanego jej odznaczenia;

c)wyjścia na jaw istotnych okoliczności nie znanych w dniu podejmowania uchwały w sprawie nadania honorowego odznaczenia.

2. Z inicjatywą pozbawienia nadanego odznaczenia mogą występować osoby i podmioty wymienione w § 4 niniejszego regulaminu.

 

 

Wytworzył:
Zenon Klimczewski
(2022-01-20)
Udostępnił:
Wioleta Śmietańska
(2022-02-18 09:41:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Wioleta Śmietańska
(2022-02-18 09:52:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki