Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej

UCHWAŁA NR  ... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z dnia ... roku w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej

        Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 8   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2021, poz. 1372, 1834) w związku z art. 98a ust. 1 i art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021, poz. 1899, 815)  Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa w wysokości 2% różnicy wartości nieruchomości.

§ 2. Ustala się wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości 5% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury, a wartością, jaka nieruchomość ma po ich wybudowaniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki,

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Uzasadnienie

Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość,   burmistrz   może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy, w drodze uchwały, w wysokości nie większej niż 30% różnicy wartości nieruchomości.  

Właściciele nieruchomości uczestniczą także w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. Burmistrz może, w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi.

Ustalenie i wysokość opłaty adiacenckiej zależą od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.

Wysokość opłaty adiacenckiej wynosi nie więcej niż 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy w drodze uchwały.

 

Wytworzył:
Andrzej Szakuro
(2021-12-13)
Udostępnił:
Wioleta Śmietańska
(2022-02-18 09:47:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Wioleta Śmietańska
(2022-02-18 09:53:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki