Uchwała Nr XXXII/403/2022 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Nowy Dwór Mazowiecki zadania z zakresu administracji rządowej polegająceg

UCHWAŁA NR XXXII/403/2022 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Nowy Dwór Mazowiecki zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy  Nowy Dwór Mazowiecki.

Na podstawie art.8 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.Dz. U. z 2021 r., poz.1372 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2337) Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do zawarcia z Wojewodą Mazowieckim porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Nowy Dwór Mazowiecki zadania, o którym mowa w § 1, z jednoczesnym przekazaniem dotacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                            Przewodniczący

                                            Rady Miejskiej

 

                                            /-/ Krzysztof Bisialski

Wytworzył:
Julianna Borkowska
(2022-01-18)
Udostępnił:
Wioleta Śmietańska
(2022-02-28 11:53:16)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki