Uchwała Nr XXXII/404/2022 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 22 lutego roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

UCHWAŁA NR  XXXII/404/2022 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z dnia 22 lutego roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z  2021, poz. 1372, 1834)   w związku z art. 15 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021, poz. 1899, 815) – Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany  udziału wynoszącego 1/16 części stanowiącego własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w nieruchomości gruntowej położonej w Nowym Dworze Mazowieckim oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. nr  61/2 obr. 0056 14-02 o pow. 0,0707 ha, 58/2 obr. 0059 14-05 o pow. 0,0238 ha, 59/3 obr. 0059 14-05 o pow. 0,0019 ha, 59/5 obr. 0059 14-05 o pow. 0,1428 ha, 59/7 obr. 0059 14-05 o pow. 0,1015 ha;

na udział wynoszący  15/16 części w nieruchomości  gruntowej położonej  w Nowym Dworze Mazowieckim oznaczonej jako działka nr  ewid.  43   obr. 0041 10-02 o pow. 0,0416 ha, stanowiący własność osoby fizycznej.

Dla wyżej wymienionych nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr WA1N/00073945/3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

/-/ Krzysztof Bisialski

 

 

Wytworzył:
Andrzej Szakuro
(2022-01-17)
Udostępnił:
Wioleta Śmietańska
(2022-02-28 12:00:39)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki