Uchwała Nr XXXII/405/2022 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 22 lutego 2022r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Jarzębinowej w Nowym Dworze Mazowieckim

UCHWAŁA NR XXXII/405/2022 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z dnia 22 lutego 2022r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej  przy ul. Jarzębinowej w Nowym Dworze Mazowieckim polegającej na zmianie sposobu użytkowania 27 lokali usługowych na lokale mieszkalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 7 ust. 4 i art. 8 ust. 1-3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1538) (dalej: „specustawa mieszkaniowa”) Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się lokalizację inwestycji mieszkaniowej polegającej na zmianie sposobu użytkowania 27 lokali usługowych na lokale mieszkalne znajdujących się na kondygnacji parteru w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi oraz garażami podziemnymi (Budynek B, C, G, H), na terenie działek ewidencyjnych nr 111/10, 111/11, 112/8, 112/9, 113/4, 113/10, 113/11, 113/7, 113/8, 113/9, 114/11, 114/12 w obrębie geodezyjnym 0046 11-05 przy ul. Jarzębinowej w Nowym Dworze Mazowieckim.

§ 2.

 1. Granice terenu objętego inwestycją mieszkaniową określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, w którym oznaczono je kolorem zielonym i oznaczono odpowiednio literami: A, B, C, …, W, V, X.
 2. Granice obszaru oddziaływania obiektów objętych inwestycją określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, w którym oznaczono je kolorem czerwonym.

§ 3.

 1. Ustala się powierzchnię użytkową mieszkań:
 1. minimalną – 1423,00 m2,
 2. maksymalną – 1423,00 m2.

 

 1. Ustala się powierzchnię użytkową mieszkania:
 1. minimalną – 34,00 m2,
 2. maksymalną – 70,00 m2.

§ 4.

 1. Ustala się liczbę mieszkań w budynkach:
 1. minimalną – 27,
 2. maksymalną– 27.

§ 5.

W zakresie inwestycji mieszkaniowej nie przewiduje się działalności handlowej oraz usługowej.

§ 6.

W zakresie inwestycji mieszkaniowej nie przewiduje się zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojenia terenu.

§ 7.

 1. Określa się następujące powiązanie inwestycji mieszkaniowej z uzbrojeniem terenu:
 1. przyłącza wodociągowe z miejskiej sieci wodociągowej;
 2. przyłącza kanalizacji sanitarnej: odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej;
 3. przyłącza cieplne do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z sieci cieplnej Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.;
 4. zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej sieci energetycznej.
 1. Określa się obsługę komunikacyjną dla budynków przy ul. Jarzębinowej 9, 11, 13, 15 z drogi publicznej ul. Jarzębinowej poprzez zjazdy z ul. Wojska Polskiego i ul. Morawicza.

 

 1. Analizę powiązania inwestycji mieszkaniowej z uzbrojeniem terenu określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy.

§ 8.

 1. Ustala się charakterystykę inwestycji mieszkaniowej:
 1. Zapotrzebowanie dla budynku B  - ul. Jarzębinowa 13:
 1. przepływ obliczeniowy wody: ok. 3,5 l/s,
 2. zapotrzebowanie na energię elektryczną: 180 000 kWh/rok,
 3. ilość miejsc postojowych: 22 w hali garażowej i 34 naziemne w pasie drogowym ul. Jarzębinowej.
 1. Zapotrzebowanie dla budynku C  - ul. Jarzębinowa 15:
 1. przepływ obliczeniowy wody: ok. 3,5 l/s,
 2. zapotrzebowanie na energię elektryczną: 180 000 kWh/rok,
 3. ilość miejsc postojowych: 24 w hali garażowej i 32 naziemne w pasie drogowym ul. Jarzębinowej.
 1. Zapotrzebowanie dla budynku G  - ul. Jarzębinowa 9:
 1. przepływ obliczeniowy wody: ok. 3,3 l/s,
 2. zapotrzebowanie na energię elektryczną: 165 000 kWh/rok,
 3. ilość miejsc postojowych: 21 w hali garażowej i 26 naziemne wzdłuż drogi wewnętrznej.
 1. Zapotrzebowanie dla budynku H  - ul. Jarzębinowa 11:
 1. przepływ obliczeniowy wody: ok. 4,3 l/s,
 2. zapotrzebowanie na energię elektryczną: 225 000 kWh/rok,
 3. ilość miejsc postojowych: 30 w hali garażowej i 42 naziemne wzdłuż drogi wewnętrznej.
 1. Ścieki odprowadzane będą do systemu miejskiej kanalizacji sanitarnej.
 2. Wody opadowe odprowadzane będą na teren biologicznie czynny działek będących przedmiotem uchwały.
 3. Sposób zagospodarowania odpadów: w każdym z budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi wybudowane zostały pomieszczenia śmietnika z wentylacją wyprowadzoną ponad dach budynku, w których mieszczą się pojemniki do segregacji odpadów, następnie opróżniane przez Miejski Zakład Oczyszczania Nowy Dwór Mazowiecki.
 4. Dla 27 lokali będących przedmiotem uchwały wybudowano 27 miejsc postojowych.

 

 1. Ustala się sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu:
 1. dla budynków B i C wejścia główne do części mieszkalnej oraz wjazd do garażu podziemnego znajdują się od strony północno-zachodniej,
 2. dla budynków G i H wejścia główne do części mieszkalnej oraz wjazd do garażu podziemnego znajdują się od strony południowo-wschodniej,
 3. obsługa komunikacyjna dla budynków realizowana jest z drogi publicznej ul. Jarzębinowej poprzez zjazdy z ul. Wojska Polskiego oraz ul. Morawicza.

 

 1. Sposób zabudowy i zagospodarowania określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy.

 

 1. Ustala się charakterystykę parametrów technicznych inwestycji mieszkaniowej oraz danych charakteryzujących jej wpływ na środowisko:

 

 1. Charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych:
 1. Budynek B – ul. Jarzębinowa 13:
 • powierzchnia terenu inwestycji (dz. ewid. nr 111/10):     1 611,00 m2,
 • powierzchnia zabudowy (w rzucie parteru):                       531,50 m2,
 • kubatura:                                                                   13 537,11 m3,
 • długość:                                                                           32,20 m,
 • szerokość:                                                                        16,70 m,
 • wysokość:                                                                        24,99 m.

 

 1. Budynek C – ul. Jarzębinowa 15:
 • powierzchnia terenu inwestycji (dz. ewid. nr 111/11):     1 829,00 m2,
 • powierzchnia zabudowy (w rzucie parteru):                      557,71 m2,
 • kubatura:                                                                 13 479,92 m3,
 • długość:                                                                         32,20 m,
 • szerokość:                                                                      16,70 m,
 • wysokość:                                                                      24,99 m.

 

 1. Zespół budynków G i H  – ul. Jarzębinowa 9 i 11:
 • powierzchnia terenu inwestycji

dz. ewid. nr 112/8 i 112/9:                                  2136,00 m2,

dz. ewid. nr 113/10 i 113/11:                               1 895,00 m2,

 

 • powierzchnia zabudowy budynku G (w rzucie parteru):    509,00 m2,
 • kubatura budynku G:                                               15 435,00 m3,
 • długość budynku G:                                                       29,66 m,
 • szerokość budynku G:                                                    18,52 m,
 • wysokość budynku G:                                                    23,87 m,

 

 

 • powierzchnia zabudowy budynku H (w rzucie parteru):    716,33 m2,
 • kubatura budynku H:                                               19 539,00 m3,
 • długość budynku H:                                                       41,10 m,
 • szerokość budynku H:                                                    16,72 m,
 • wysokość budynku H:                                                    24,99 m.

 

 1. Przedmiot inwestycji nie będzie miał negatywnego wpływu na środowisko, w tym powietrze, glebę, wody powierzchniowe i podziemne oraz nie będzie wytwarzać pola elektromagnetycznego, nie będzie emitować pyłów, gazów i innych substancji mających negatywny wpływ na środowisko.

§ 9.

Nieruchomości, według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, jeżeli została założona, na których mają być zlokalizowane obiekty objęte inwestycją mieszkaniową:

 1. działka nr ewid. 111/10, obręb 46 11-05, pow. 1 611,00 m2, KW WA1N/00077692/2,
 2. działka nr ewid. 111/11, obręb 46 11-05, pow. 1 829,00 m2, KW WA1N/00080892/8,
 3. działka nr ewid. 112/8, obręb 46 11-05, pow. 1 148,00 m2, KW WA1N/00081232/1,
 4. działka nr ewid. 113/10, obręb 46 11-05, pow. 785,00 m2, KW WA1N/00081232/1,
 5. działka nr ewid. 112/9, obręb 46 11-05, pow. 988,00 m2, KW WA1N/00080893/5,
 6. działka nr ewid. 113/11, obręb 46 11-05, pow. 1 110,00 m2, KW WA1N/00080893/5.

§ 10.

Nieruchomości, według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, jeżeli została założona, w stosunku do których decyzja pozwolenia na budowę inwestycji mieszkaniowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących: nie dotyczy.

§ 11.

Nieruchomości, o których mowa w art. 38 ust. 1 ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, jeżeli została założona: nie dotyczy

§ 12.

Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska i ochrony zabytków:

 1. teren objęty inwestycją nie jest objęty ochroną zbytków;
 2. realizujący przedsięwzięcie jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 14.

 1. Niniejsza uchwała nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

 

 1. Uchwała wygasa, jeżeli przed upływem 3 lat od dnia opublikowania w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji mieszkaniowej nie stała się ostateczna. Gmina informuje inwestora o wygaśnięciu uchwały.

 

 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

/-/ Krzysztof Bisialski

 

Wytworzył:
Andrzej Szakuro
(2022-02-07)
Udostępnił:
Wioleta Śmietańska
(2022-02-28 12:08:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Wioleta Śmietańska
(2022-02-28 12:10:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki