Uchwała Nr XXXIII/406/2022 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 24 lutego 2022 w sprawie: przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec

UCHWAŁA NR XXXIII/406/2022 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z dnia 24 lutego 2022 w sprawie: przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec działań wojennych rządu rosyjskiego na Ukrainie.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), w związku z §17 ust. 1 Statutu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki uchwalonego Uchwałą nr XLIX/544/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 16 października 2008 r., Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.    1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec działań wojennych rządu rosyjskiego na Ukrainie.

         2. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.    Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.

§ 3.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisialski

 

 

Załącznik do UCHWAŁY NR XXXIII/406/2022

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 24 lutego 2022 roku.

Stanowisko Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec działań wojennych rządu rosyjskiego na Ukrainie

Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim, stanowiąca reprezentację wszystkich mieszkańców miasta, wyraża głęboki sprzeciw wobec działań wojennych rządu rosyjskiego na Ukrainie. Rada Miejska solidaryzuje się z obywatelami Ukrainy, których państwo wbrew prawu międzynarodowemu i umowom zostało zaatakowane zbrojnie.

Kierujemy wyrazy współczucia i deklarację pomocy dla całej Ukrainy, a w szczególności do obywateli zamieszkujących nasze miasto.

Wolna, przyjazna Ukraina powinna być bliska sercu każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowczo sprzeciwiamy się rosyjskiej polityce agresji, przemocy i zbrodni.

Jako przedstawiciele młodej jeszcze, polskiej demokracji
i samorządności mówimy stanowcze veto łamaniu praw człowieka. Życie, wolność i bezpieczeństwo to podstawowe, a zarazem nadrzędne wartości.

 

Wytworzył:
Martyna Oleśkiewicz
(2022-02-24)
Udostępnił:
Wioleta Śmietańska
(2022-03-28 16:16:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Wioleta Śmietańska
(2022-03-28 16:18:02)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki