Obwieszczenie Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, obejmującego teren przy ul. Prze

Nowy Dwór Mazowiecki, dn. 05.04.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

 

         Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Nowym Dworze Mazowieckim uchwały nr XXXIV/412/2022 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, obejmującego teren przy ul. Przemysłowej oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ww. planu.

Plan obejmuje obszar, którego granice stanowią:

  1. od północy – północna granica ulicy Przemysłowej oraz północno-wschodnia granica działek ewid. nr 100/6, 102/5, 103/4 obręb 59 14-05,
  2. od wschodu – wzdłuż granicy administracyjnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki,
  3. od południa – wzdłuż granicy administracyjnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz północna granica działki ewid. nr 4 obręb 60 14-06 i działki ewid. nr 50 obręb 58 14-04,
  4. od zachodu – zachodnia i północna granica działki ewid. nr 49/4 obrębu 0058 14-04, północna granica działek ewid. nr 49/5, 49/6 obrębu 0058 14-04, południowo-wschodnia i wschodnia granica działki ewid. nr 52 obrębu 0058 14-04, wschodnia granica działki ewid. 105 obrębu 0059 14-05, północna granica działek ewid. nr 20/12, 22/8, 23/13 obrębu 0059 14-05, zachodnia granica działki ewid. nr 25/4 obręb 59 14-05.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski można składać:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym

w terminie do dnia 26 kwietnia 2022 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

         Zgodnie z art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko ww. planu. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres sekretariat@nowydwormaz.pl, w terminie do dnia 26 kwietnia 2022 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Z up. BURMISTRZA

/-/ Janusz Mikuszewski

Z-ca Burmistrza

 

Wytworzył:
Andrzej Szakuro
(2022-04-05)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2022-04-05 09:09:47)
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki