XXXVII Sesja Rady Miejskiej (21 czerwca 2022)

Proponowany porządek obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 roku o godz. 10:00.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miejskiej z dnia 26.04.2022r. i protokołu z XXXVI Sesji Rady Miejskiej z dnia 24.05.2022r.
 5. Debata nad Raportem o stanie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w roku 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2022.
 11. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami na rok 2021.
 12. Sprawozdanie z działalności  Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdanie z realizacji w latach 2020-2021, Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2018-2021.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Żłobka nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z Miejskiego Żłobka nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Nowy Dwór Mazowiecki.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy na czas oznaczony do trzech lat. (dz. nr ewid. 5/2)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata. (dz. nr ewid. 25/1 25/3 25/4)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości. (ul. Modlińska)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (ul. Wojska Polskiego)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (ul. Przemysłowa).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (ul. Leśna)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji mieszkaniowej pomiędzy ulicami: Dębową/Leśną/Pogodną w Nowym Dworze Mazowieckim.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.
 27. Informacja o pracy Burmistrza Miasta między sesjami.
 28. Informacja o pracy Rady Miejskiej między sesjami.
 29. Interpelacje i zapytania radnych.
 30. Sprawy różne.
 31. Zamknięcie sesji.
Wytworzył:
Dorota Pękacka
(2022-06-10)
Udostępnił:
Wioleta Śmietańska
(2022-06-13 11:30:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Wioleta Śmietańska
(2022-06-13 11:49:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki