opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Dnia 1 stycznia 2018r. weszła w życie nowelizacja ustawy – Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566 ze zm). Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy samorząd lokalny został zobowiązany do określania i naliczania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

 

Podmioty zobowiązane do ponoszenia opłaty (art. 298 pkt 2 lit. a) – d) ustawy – Prawo wodne): osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

- które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji.

 

Zwolnienia przedmiotowe (z art. 269 ust. 2 Prawa wodnego).

 • Opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie ponosi się za jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód.
 • Opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie ponoszą kościoły i inne związki wyznaniowe.

 

Opłatę ustala się, jeżeli zostają spełnione łącznie 4 warunki:

 • Powierzchnia nieruchomości powyżej 3500m2 ,
 • Wykonywanie określonych czynności na terenie nieruchomości tj: wykonywanie robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem,
 • Lokalizacja nieruchomości na obszarze nieujętym w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej,
 • Wyłączenie powyżej 70 % nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej, co skutkuje zmniejszeniem naturalnej retencji terenowej.

 

Sposób obliczania opłaty reguluje art. 272 ust 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

W związku z powyższym podmioty będące w posiadaniu nieruchomości o powierzchni przekraczającej 3500 m2 na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki, spełniające kryteria, o których mowa wyżej zobowiązane są do złożenia oświadczeń dotyczących opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia powierzchni naturalnej retencji terenowej do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim zgodnie z wzorem (druk do pobrania) w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału, którego opłata dotyczy. Oświadczenia za IV kwartał roku należy składać w  styczniu roku następnego.

 

Na podstawie złożonego oświadczenia Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki dokona wyliczenia opłaty za usługi wodne oraz przekaże podmiotom w formie informacji dane dotyczące wysokości przedmiotowej opłaty zawierającej także sposób jej wyliczenia.

 

Po otrzymaniu informacji zawierającej wysokość opłaty podmiot powinien dokonać wpłaty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim podany w informacji. Opłatę uiszcza się za okres kwartału.

 

Informujemy również że:

 • Podmiot zobowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne może złożyć reklamację, jeżeli nie zgadza się z wysokością naliczonej opłaty, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania informacji.
 • W przypadku nie dokonania wyżej wymienionej opłaty Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zobowiązany jest do wydania decyzji określającej wysokość opłaty, na której dokonanie podmiot ma również 14 dni. Od w/w decyzji podmiotowi przysługuje skarga do sądu administracyjnego.  Zaskarżenie takiej decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.
 • Opłaty za usługi wodne podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. O postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Wpływy z przedmiotowych opłat stanowią w 90 % przychód Wód Polskich i w  10 % dochód gminy.

 

Słownik definicji:

 • „nieruchomość” - zgodnie z art. 46 § 1 K.c., nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. W myśl art. 24 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.) dla każdej nieruchomości prowadzi się odrębną księgę wieczystą, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) przez nieruchomość gruntową należy rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności. Wyodrębnienie to przejawia się w regule „jedna księga – jedna nieruchomość”, co oznacza, że jedną księgą wieczystą objęta jest jedna nieruchomość, niezależnie od tego ile działek gruntowych obejmuje konkretna księga wieczysta, gdyż to fakt ujęcia ich w jednej księdze oznacza, że jest to jedna nieruchomość, o powierzchni wynikającej z gruntów objętych tą księgą wieczystą. Ustalając powierzchnię nieruchomości na potrzeby obliczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej należy kierować się wskazaną wyżej regułą „jedna księga – jedna nieruchomość”, niezależnie od tego, ile działek gruntowych obejmuje konkretna księga wieczysta, a także czy działki te graniczą ze sobą, czy też nie.

 

 • „powierzchnia biologicznie czynna” - należy posłużyć się definicją „terenu biologicznie czynnego” zawartego w § 3 pkt 22 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.) przez który należy rozumieć teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie. Ustalając wielkość wyłączenia powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej należy przyjąć, że powierzchnia biologicznie czynna to teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych. Wykonanie wewnątrzzakładowego systemu odprowadzania opadów atmosferycznych nie wyłącza konieczności ustalenia opłaty za zmniejszenie retencji, jeżeli polega na instalacji urządzeń do retencjonowania wody. Należy zauważyć, że zgodnie z art. 274 pkt 6 Prawa wodnego oraz § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz.U. poz. 2502) opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dotyczą również powierzchni z urządzeniami do retencjonowania wody, dlatego też wykonanie takich urządzeń nie skutkuje brakiem konieczności poniesienia opłaty, o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego, ale wpływa na zmniejszenie jej wysokości. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że wykonanie wewnątrzzakładowego systemu odprowadzania opadów atmosferycznych, działającego na zasadzie retencjonowania opadów atmosferycznych w przeznaczonych do tego urządzeniach, nie może zostać uznane za obszar ujęty w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

 

 • „obiekt budowlany” - przez obiekt budowlany należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych (rt. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).

 

 • „roboty” - zbiorowe prace mające na celu realizowanie jakiegoś przedsięwzięcia. Przesłanką do objęcia opłatą za zmniejszenie retencji jest nie tylko wykonanie na nieruchomości obiektów budowlanych, lecz również wykonanie jakiegokolwiek innego przedsięwzięcia, które doprowadziło do zmniejszenia retencji.

 

 1. druk oświadczenia do pobrania
 1. https://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/oplaty-za-zmniejszenie-naturalnej-retencji/114-nieprzypisany/478-material-pomocniczy-dla-gmin-w-sprawie-ustalania-oplat-za-zmniejszenie-naturalnej-retencji-terenowej
 1. https://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/oplaty-za-zmniejszenie-naturalnej-retencji/114-nieprzypisany/748-wyjasnienie-watpliwosci-dotyczacych-ustalania-oplaty-za-uslugi-wodne-za-zmniejszenie-naturalnej-retencji-terenowej-w-przypadku-gdy-wody-opadowe-lub-roztopowe-sa-odprowadzane-z-nieruchomosci-do-wod-lub-do-urzadzen-wodnych-przy-pomocy-wewnetrznego-systemu-kanalizacji-deszczowej-istniejacego-na-danej-nieruchomosci

 

Wydział Gospodarki Komunalnej

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

tel. 22 51 22 195

Wytworzył:
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2022-08-26 12:27:06)
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki