XL Sesja Rady Miejskiej (27 września 2022) - zaproszenie

Proponowany porządek obrad XL Sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 27 września 2022 roku o godzinie 10:00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIX  Sesji Rady Miejskiej z dnia 30.08.2022r.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022r.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2022-2032”.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (ul. Akacjowa dz. 67/17)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (ul. Akacjowa dz. 67/18)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz wyrażenia zgody na udzielenia bonifikaty. (ul. Na Skarpie 4, dz. 9/5)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz wyrażenia zgody na udzielenia bonifikaty. (ul. Na Skarpie 4, dz. 9/6)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz wyrażenia zgody na udzielenia bonifikaty. (ul. Na Skarpie 6, dz. 9/4)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen maksymalnych oraz określenia strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ich bagażu taksówkami na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 18. Informacja o pracy Burmistrza Miasta między sesjami.
 19. Informacja o pracy Rady Miejskiej między sesjami.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie sesji.
Wytworzył:
Dorota Pękacka
(2022-09-20)
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2022-09-21 11:45:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2022-09-21 11:46:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki